Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 2. stav (I) Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br' 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O FORMIRANJU STALNE INTERRESORNE RADNE

GRUPE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA POTREBE REALIZACIJE

PROJEKTA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE

NAFTE I PLINA NA PROSTORU FEDERACIJE BOSNE

I HERCEGOVINE

 

 

I

(Predmet)

 

 

Formira se stalna Interresorna radna grupa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Interresorna radna grupa) za potrebe realizacije Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

II

(Sastav)

 

 

1)     Interresornu radnu grupu čine delegirani predstavnici resornih organa uprave u sastavu:

a.      Prof. dr. sc. Hazim Hrvatović, Federalni zavod za geologiju, predsjedavajući,

b.     Prof. dr. sc. Stipo, Buljan, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član,

c.     Amir Halilčević, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,

d.     Begajeta Habota, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, član,

e.      Azra Jahić - Hasanbegović, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član,

f.      Elma Kuldija, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, č!an,

g.     Mr.  Sabina Salihbegović, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, član,

h.     Nermin Šahinović, Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija, član,

i.      Josip Nikolić,  Federalno  ministarstvo  prostornog uređenja, član,

j.      Hidajet Halilović, Federalno ministarstvo pravde, član.

2)     Administrativno tehničke poslove za potrebe Interresorne radne grupe obavljat će Jasna Vegar, stručni saradnik -prevodilac iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

3)     Ukoliko imenovani predstavnik jednog od organa uprave nabrojanih u stavu 1) ove tačke nije u mogućnosti da obavlja dužnosti u Interresornoj radnoj grupi, organ uprave je dužan Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije dostaviti prijedlog za imenovanje novog predstavnika.

4)     Po potrebi, Interresorna radna grupa može pozvati druge organe uprave, stručna tijela, institucije da učestvuju u radu Interresorne radne grupe bez prava glasa u procesu odlučivanja.

 

 

III

(Rukovođenje)

 

 

1) Interresornom radnom grupom rukovodi predsjedavajući iz tačke II ovog rješenja, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje ga član kojeg odredi predsjedavajući.

2)     Predsjedavajući Interresorne radne grupe je zadužen za koordinaciju, organizaciju i usmjeravanje aktivnosti Interresorne radne grupe, iniciranje i organiziranje sastanaka, te planiranje i predlaganje aktivnosti Interresorne radne grupe.

 

 

IV

(Poslovnik o radu)

 

 

1)     Interresorna radna grupa donosi Poslovnik o radu na prvom radnom sastanku.

2)     Poslovnikom o radu regulira se način odlučivanja, prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za rad Interresorne radne grupe.

 

 

V

(Zadaci Interresorne radne grupe)

 

 

1)     Za potrebe realizacije Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u   Federaciji Bosne i Hercegovine Interresorna radna grupa, iz nadležnosti organa uprave iz kojih su delegirani, irna zadatke da:

a.      učestvuje na radnim sastancima sa izabranim Konsultantom za pomoć Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u izradi tenderske dokumentacije, pripremi i provođenju javnog nadmetanja za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Konsultant),

b.     za potrebe izrade tenderske dokumentacije i teksta ugovora o koncesiji osigura važeću zakonsku i podzakonsku regulativu i ostale neophodne informacije iz nadležnosti organa uprave iz kojih su delegirani,

c.      u dogovorenom roku pregleda, daje mišljenje i prijedloge za pojedina poglavlja prijedloga ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina a koja se tiču nadležnosti organa uprave iz kojih su delegirani,

d.     učestvuje u edukaciji koju je Konsultant obavezan da pruži u fazi realizacije ugovora o pružanju usluga,

e.     i ostale zadatke koji se ukazu neophodnim u toku pripreme tenderske dokumentacije i prijedloga ugovora o koncesiji.

2)     Zadatke iz stava 1) ove tačke Interresorna radna grupa izvršit će u roku od 16 mjeseci od dana donošenja ovog rješenja.

3)     Interresorna radna grupa će zadatke iz stava 1) ove tačke obavljati van radnog vremena.

 

 

VI

(Izvještaj)

 

 

1)     Kvartalni izvještaj o radu Predsjedavajući Interresorne radne grupe podnosit će federalnom ministru energije, rudarstva i industrije najkasnije do 5.   radnog, dana narednog mjeseca u odnosu na kvartal za koji se podnosi izvještaj.

2)     Godišnji izvještaj o radu predsjedavajući Interresorne radne grupe podnosit   će Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, najkasnije do 15. januara naredne godine za -  prethodnu godinu.

 

 

VII

(Obaveza pružanja informacija)

 

 

1)     Imenovani članovi Interresorne radne grupe imaju pravo i obavezu da unutar organa uprave koji ih je delegirao prikupljaju relevantne informacije s ciljem realizacije zadataka definiranih u tački V ovog rješenja.

2)     Svi organi uprave koji su delegirali člana interresorne radne grupe dužni su na zahtjev Interresorne radne grupe ustupati tražene informacije potrebne za ispunjenje zadataka iz tačke V ovog rješenja.

 

 

VIII

(Naknada za rad)

 

 

1)     Predsjedavajućem i članovima Interresorne radne grupe pripada naknada za rad u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14,97/14158/15).

2)     Naknadu za rad predsjedavajući i članovi Interresorne radne grupe ostvaruju u organu državne službe u kojem su zaposleni.

3)     Visina naknade utvrđuje se posebnim rješenjem rukovoditelja organa državne službe nakon prihvatanja mjesečnog Izvještaja o radu.

 

 

IX

(Stupanje na snagu)

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 649/2019

30. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.