Na osnovu člana 64. stav (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 73/13), člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU

PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA

UNIVERZITETSKO KLINIČKOG CENTRA SARAJEVO

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/17), tačka 7. se mijenja i glasi:

"7.    Diana Štimjanin-Kolđo, Zeničko-dobojski kanton, član,"

 

 

II

 

 

Imenovana iz tačke I ovog rješenja, imenuje se na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja, saglasno zakonu.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 641/2019

30. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.