Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 64. stavak (6) Zakona 6 zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiFl", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA

UNIVERZITETSKO KLINIČKOG CENTRA SARAJEVO

 

 

I

 

 

Harun Šestić, predstavnik Zeničko-dobojskog kantona u Upravnom vijeću Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo, razrješava se dužnosti, zbog podnesene ostavke.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 640/2019

30. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.