Na temelju članka 64. stavak (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG

VIJEĆA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Privremeno se imenuju predsjednik i članovi Upravnog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:

1.     Adisa Mehić, predsjednik,

2.     Jadranka Knežević, član,

3.     Safet Guska, član,

4.     Vesna Četković-Bašić, član,

5.     Sanela Sičanica, član.

 

 

II

 

 

Upravno vijeće iz točke I ovog rješenja imenuje se na razdoblje do tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka konačnog imenovanja sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i

Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 636/2019

30. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.