Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE

POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I

IMENOVANJE ZAMJENIKA DIREKTORA

FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE

 

 

1.    Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije u sljedećem sastavu:

1.     Asim Pandžić, predsjednik;

2.     Tihomir Ćurak, član;

3.     Mirjana Vučić, član;

4.     Sanela Adžović, član;

5.     Saida Kastrat član.

Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Komisije određuje se Danica Vrdoljak - Radonja.

2.     Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog rješenja je da nakon zatvaranja javnog konkursa pregleda prijave prispjele na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži federalnom ministru finansija - financija rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

3.     Za učešće u radu Komisije licima iz tačke 1. ovog rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne, i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

4.      Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 53/2019

17. januara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.