Na temelju članka 64. stavak (6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Fedetacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA

TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Razrješavaju se predsjednik i članovi Upravnog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, imenovani Rješenjem V broj 2060/2014 od 13.11.2014. godine, zbog isteka razdoblja na koji su imenovani, i to:

1.     Adisa Mehić, predsjednik,

2.     Jadranka Knežević, član,

3.     Safet Guska, član,

4.     Vesna Četković-Bašić, član,

5.     Sanela Sičanica, član.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 633/2019

30. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.