Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 71. stav (5) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM IMENOVANJU NADZORNOG

ODBORA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Privremeno se imenuje Nadzorni odbor Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u slijedećem sastavu:

1.      BAKIR MEHIĆ, predsjednik,

2.      MIDHAT HARAČIĆ, član,

3.     ALMA LJUCA, član.

 

 

II

 

 

Nadzorni odbor iz tačke I ovog rješenja imenuje se na period do najviše tri mjeseca, odnosno do okončanja postupka za konačno imenovanje u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 632/2019

30. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.