Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 71, stav (5) Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU NADZORNOG ODBORA ZAVODA

ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Razrješavaju se predsjednik i članovi Nadzornog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, zbog isteka perioda na koji su imenovani, i to:

1.     BAKIR MEHIĆ, predsjednik,

2.     MIDHAT HARAČIĆ, član,

3.     ALMA LJUCA, član.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 631/2019

30. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.