Na temelju članka 31. stavak (2) Zakona o izvlaštenju ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u svezi sa člankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvlaštenja - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-4205-8/18 od 20.03.2019. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Općinskog načelnika Općine Zepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj dana 23.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku izvlaštenja ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno izvlaštene rješenjem Općinskog načelnika Općine Žepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, broj 03-31-2-2460/18 od 01.10.2018. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 561/9 zv. "potok", u naravi oranica/njiva II klase, u površini od 1619 m² , upisana u p.l. 249 po starom premjeru, - k.o. Golubina, na ime Islamska zajednica u BiH, Medžlis Islamske zajednice Žepče, Vakuf Džemata Donja Golubinja sa dijelom posjeda 1/1.

2.     Prije predaje u gosjed izvlaštenih nekretnina Općinski načelnik Općine Zepče, putem Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje, osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno izvlaštene nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-328/2019

23. svibnja/maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.