Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O DOPUNI RJEŠENJA O FORMIRANJU - INTERRESORNE RADNE SKUPINE ZA IZRADU STRATEGIJE SURADNJE SA ISELJENIŠTVOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Rješenju o formiranju Interresorne radne skupine za izradu Strategije suradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/18), iza točke II dodaje se nova točka III, koja glasi:

 

 

"III

 

 

Predsjedniku i članovima Interresorne radne skupine za izradu Strategije suradnje sa iseljeništvom Federacije Bosne i Hercegovine, pripada pravo na naknadu za rad sukladno članku 10. stavak (1) točka 3) Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15)."

 

 

II

Dosadašnja točka III postaje točka iV.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 592/2019

23. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.