Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 16.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU INTERRESORNE RADNE GRUPE ZA

UTVRĐIVANJE AKTIVNOSTI S CILJEM PROVEDBE

ČLANKA 130. ZAKONA O MIROVINSKOM I

INVALIDSKOM OSIGURANJU

 

 

I

 

 

Za članove Interresorne Radne grupe za utvrđivanje aktivnosti s ciljem provedbe članka 130. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/08), imenuju se:

1.     Kenan Spahić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, predsjednik

2.     Mirela Talović, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član

3.     Goran Miraščić, Ured Premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član

4.     Alija Aljović, Federalno ministarstvo financija, član

5.     Mario Glibić, Federalno ministarstvo financija, član

6.     Nermina Vučković, Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, član

7.     Zdenko Arapović, Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, član.

 

 

II

 

 

Zadatak Radne grupe je da utvrdi i putem Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predloži neophodne aktivnosti s ciljem provedbe članka 130. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju.

 

 

III

 

 

Zaduženje iz tačke II Rješenja, Radna grupa je dužna izvršiti u roku od sedam dana, počev od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

 

IV

 

 

Pravo na naknadu predsjedniku i članovima Radne grupe, utvrdit će se posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 565/2019

16. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.