Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 161. stav (2) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06) i članom 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 179. sjednici, održanoj 16.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM IMENOVANJU

PREDSJEDAVAJUĆEG NADZORNOG ODBORA

"AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE"

SARAJEVO

 

 

I

 

 

Za predsjedavajućeg Nadzornog odbora "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, na period od 90 dana, imenuje se:

 

1.     Esad Šabaredžović.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 555/2019

16. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.