Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 161. stav (2) Zakona o vodama ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 179. sjednici, održanoj 16.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDAVAJUĆE NADZORNOG

ODBORA "AGENCIJE ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE

SAVE" SARAJEVO

 

 

I

 

 

Razrješava se dužnosti predsjedavajuće u Nadzornom odboru "Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo: Jasmina Šeko.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 554/2019

16. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.