Na temelju članka 19, stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. .sjednici, održanoj 16.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O FORMIRANJU

FEDERALNOG OPERATIVNOG STOŽERA ZA PITANJE

MIGRACIJA

 

 

I

 

 

U Rješenju o formiranju Federalnog operativnog stožera za pitanje migracija ("Službene novine Federacije BIH", br. 75/15 i 15/16) u točki I, stavak (1), redni broj 1. mijenja se i glasi: "Fahrudin Solak, direktor Federalne uprave civilne zaštite, šef Stožera".

Redni broj 4. se briše.

Dosadašnji redni br. 5., 6. i 7. postaju redni br. 4., 5. i 6., te se dodaje novi redni broj 7., koji glasi: "Zdravko Beljo, predstavnik Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, član".

 

 

II

 

 

U ostalom dijelu Rješenje ostaje neizmijenjeno.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 541/2019

16. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.