Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 11. stav (2) Zakona o Finansijsko-informatičkoj agenciji ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/11), na prijedlog federalnog ministra finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 179. sjednici, održanoj 16.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA FINANSIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE

 

 

I

 

 

Za zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije, na period od četiri godine, imenuje se Tomislav Leko.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 531/2019

16. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.