Na osnovu člana 69. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 60/14) i čl. 2. i 29. Pravilnika o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03/06-02-192/2011 od 15.12.2011. godine, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU KOMISIJE ZA RASHODOVANJE

STALNIH SREDSTAVA I SITNOG INVENTARA

GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE U 2018. GODINI

 

 

1.     Imenuje se Komisija za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara u Generalnom sekretarijatu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:

1.     Bojan Sabljić, predsjednik

2.     Ahmet Abdagić, član

3.     Đeneta Mekić, član

2.     Zadatak Komisije je da uništi stalna sredstva i sitni inventar koja se otpisuju zbog nemogućnosti korištenja u obavljanju djelatnosti, neispravnosti, dotrajalosti, neekonomičnosti opravke, kao i tehnološke prevaziđenosti, a prema spisku stalnih sredstava i sitnog inventara za otpis u skladu sa Rješenjem o rashodovanju stalnih sredstava i sitnog inventara broj 09-02-308/2018-2 od 15.01.2019. godine, o čemu će se sačiniti Zapisnik i dostaviti Centralnoj komisiji za popis i sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

3.     Nakon izvršenog zadatka Komisija za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara je dužna dostaviti Izvještaj o radu sekretaru Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

4.     Za rad  i angažovanje članova Komisije na navedenim poslovima isplatit će se novčana naknada u skladu sa čl. 8. 9. stav 5. Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade

Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

5.    Visina naknade odredit će se posebnim rješenjem.

6.    Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 09-34-31/2019

16. januara/siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Sekretar Vlade

Mr. sc. Edita Kalajdžić, s. r.