Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 179. sjednici, održanoj 16.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O RAZRJEŠENJU VRŠIOCA DUŽNOSTI ZAMJENIKA

DIREKTORA FINANSIJSKO-INFORMATIČKE

AGENCIJE

 

 

I

 

 

Ivan Đogić, razrješava se dužnosti vršioca dužnosti zamjenika direktora Finansijsko-informatičke agencije.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

''Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V. broj 530/2019

16. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.