Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O FORMIRANJJJ RADNE SKUPINE ZA IZRADU

ANALIZE UTJECAJA NA POSLOVANJE SISTEMSKIH

I KORISNIČKIH IT SERVISA I REGISTARA

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine formira Radnu skupinu u sljedećem sastavu:

I .     Hasmir Selimović, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik

2.     Alma Sinanović, Federalno ministarstvo financija, član

3.     Veldin Polovina, Federalno ministarstvo poljopriv­rede, vodoprivrede i šumarstva, član

4.     Kenan Osmanagić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član

5.     Boris Katalinić, Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član

6.     Mirsad Kamber, neovisni IT ekspert.

 

 

II

 

 

Zadatak Radne skupine je da izradi analizu utjecaja na poslovanje sustavnih i korisničkih IT servisa i registara, odredi raspoloživost sustavnih i korisničkih IT servisa i registara, te procijeni izravne i neizravne štete nastale prekidom u radu sustavnih i korisničkih IT servisa i registara, te analizu registara i podataka koji se vode u federalnim institucijama, razinu tehnološke spremnosti, data set i zakonski temelj za vođenje i održavanje registara.

 

 

III

 

 

Zadatak iz točke II ovog rješenja Radna skupina je dužna izvršiti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

 

IV

 

 

Za sudjelovanje u radu Radne skupine za izradu analize utjecaja na poslovanje sustavnih i korisničkih IT servisa i registara predsjedniku i članovima pripada naknada sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 495/2019

09. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.