Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU

ANALIZE UTTCAJA NA POSLOVANJE SISTEMSKIH I

KORISNIČKIH IT SERVISA I REGISTARA

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine formira Radnu grupu u sljedećem sastavu:

1.     Hasmir Selimović, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, predsjednik

2.     Alma Sinanović, Federalno ministarstvo finansija, član

3.     Veldin Polovina, Federalno ministarstvo poljopriv­rede, vodoprivrede i šumarstva, član

4.     Kenan Osmanagić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član

5.     Boris Katalinić, Generalni sekretarijat Vlade Fede­racije Bosne i Hercegovine, član

6.     Mirsad Kamber, nezavisni IT ekspert.

 

 

II

 

 

Zadatak Radne grupe je da izradi analizu uticaja na poslovanje sistemskih i korisničkih IT servisa i registara, odredi raspoloživost sistemskih i korisničkih IT servisa i registara, te procijeni direktne i indirektne štete nastale prekidom u radu sistemskih i korisničkih IT servisa i registara, te analizu registara i podataka koji se vode u federalnim institucijama, nivo tehnološke spremnosti, data set i zakonski osnov za vođenje i održavanje registara.

 

 

III

 

 

Zadatak iz tačke II ovog rješenja Radna grupa je dužna izvršiti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

 

IV

 

 

Za učešće u radu Radne grupe za izradu analize uticaja na poslovanje sistemskih i korisničkih IT servisa i registara predsjedniku i članovima pripada naknada u skladu s Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 495/2019

09. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.