Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 4. stav (2) Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Herce­govine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O PRIVREMENOM IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PREDUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA"

 

 

I

 

 

Za predsjednika i članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" Bihać, privremeno se imenuju:

 

l.      Saša Sokač, predsjednik

2.     Amir Dedič, član

3.     Amira Demirović, član

 

 

II

 

 

Privremeni predsjednik i članovi Nadzornog odbora Javnog preduzeća Nacionalni park "UNA" Bihać imenuju se na period od 3 mjeseca ili do okončanja konkursne procedure.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 372/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.