Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE

GRUPE ZA USUGLAŠAVANJE PRIJEDLOGA ZAKONA

O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANITELJA I

ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Radne grupe za usuglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih obitelji ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/19), u točki I, stavak (1), pod rednim brojem 20. riječi: "Mirsad Siočić, predstavnik branitelja iz Kampa boraca, član", zamjenjuju se riječima: "Amel Pervan, predstavnik branitelja iz Kampa boraca, član".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

''Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 358/2019

18. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.