Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE

GRUPE ZA USAGLAŠAVANJE PRIJEDLOGA ZAKONA

O PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I

ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Radne grupe za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Federacije BiH", broj 16/19), u tački I, stav (1), pod rednim brojem 20. riječi: "Mirsad Siočić, predstavnik boraca iz Kampa boraca, član", zamjenjuju se riječima: "Amel Pervan, predstavnik boraca iz Kampa boraca, član".

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 358/2019

18. aprila 20 J 9. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.