Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, broj 02-02.1.3-5299-7/17 od 03.12.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, broj 03/12- 31-4313/16-100 od 21.05.2018. godine, i to na parcelama:

- k.č. n.p. br. 1190/2 zv. "Krša", u naravi oranica VI klase u površini od 432 m2, upisana u p.l. br. 121 k.o. Nemila na ime Delić r. Sinanović (Muje) Vahdeta sa dijelom 1/4 i dr., a kojoj po starom premjeru odgovara parcela k.č. s.p. br. 845/7 istog naziva, kulture i klase, u površini od 432 nr, upisana u zk. ul. br. 803 k.o. Nemila kao zemljišnoknjižno vlasništvo Delić (Saliha) Sidik sa dijelom 1/12 i dr.,

- k.č. n.p. br. 1159/2 zv. "Bosnice", u naravi oranica VI klase u površini od 936 m2, upisana u p.l. br. 121 k.o. Nemila na ime Delić r. Sinanović (Muje) Vahdeta sa dijelom 1/4 i dr., a kojoj po starom premjeru odgovara parcela k.č. s.p. br. 830/3 istog naziva, kulture i klase, u površini od 936 m2, upisana u zk. ul. br. 803 k.o. Nemila kao zemljišnoknjižno vlasništvo Delić (Saliha) Sidik sa dijelom 1/12 i dr.

a obje parcele stvarno vlasništvo: Delić r. Sinanović (Muje) Vahdeta iz Zenice sa dijelom 1/4, Delić (Sifeta) Mujo iz Zenice sa dijelom 1/4, Elezović r. Delić (Sifeta) Vasvija iz Zenice sa dijelom 1/4 i Selimović r. Delić (Sifeta) Sifete iz Zenice sa dijelom 1/4.

2.     Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za urbanizam, imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1242-1/2018

18. travnja/aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.