Na temelju člana 31. stav (2). Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Autoceste Federacije BiH do.o. Mostar, broj 02-02.1.3-815-23/16 od 22.02.2019. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice, broj 04/12-31-3268/12-382 od 05.09.2018. godine, i to na parceli:

- k.č. n.p. br.  1548/2 zv. "Blatuša", u naravi kuća i zgrada, garaža i pašnjak II klase u ukupnoj površini od 75 m² , sa pomoćnim objektom štalom dimenzija

5,50 x 5,50 m i pomoćnim objektom garažom dimenzija 2,90 x 5,30 m, upisana u p.l. br. 637 k.o. D. Gračanica na ime Stupar (Saliha) Besim sa dijelom

1/1, a kojoj po starom premjeru odgovara parcela k.č. s.p. br. 61/324 istog naziva, kulture i klase, u površini od 75 m2, upisana u zk. ul. br. 2716 k.o. D. Gračanica kao zemljišnoknjižno i stvarno vlasništvo Stupar (Saliha) Besima iz Zenice sa dijelom 1/1.

2. Prije predaje u posjed eksproprisanih nekretnina Služba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Grada Zenice osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za potpuno eksproprisane nekretnine.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-225/2019

18 travnja/aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.