Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU RADNE

GRUPE ZA ODGOVOR NA RAČUNARSKE INCIDENTE

(CERT - COMPUTER EMERGENCV RESPOND TEAM)

ZA INSTITUCIJE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Rješenju o imenovanju Radne grupe za odgovor na računarske incidente (CERT - Computer Emergency Respond Team) za institucije Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/18), u stavu (1), alineja 5, mijenja se i glasi:

"Adi Kantardžić, ispred Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, član".

 

 

II

 

 

Ova Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 300/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.