Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 134. hitnoj sjednici, održanoj 11.04.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

O FORMIRANJU RADNE GRUPE

 

 

I

 

 

Formira se Radna grupa za pripremu prijedloga načina izmirenja obaveza putem vansudske nagodbe, u sastavu:

- Zlatko Hurtić, Ured premijera Federacije Bosne i Hercegovine, predsjedavajući

- Alija Aljović, Federalno ministarstvo finansija, član

- Alen Taletović, Federalno ministarstvo pravde, član

- Džana Kilić, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član

- Jakov Dujić, Federalno pravobranilaštvo, član.

 

 

II

 

 

Zadatak Radne grupe iz tačke I ovog rješenja je da Vladi Federacije Bosne i Hercegovine predloži način izmirenja obaveza utvrđenih sudskim odlukama iz radnih odnosa putem vansudske nagodbe i to da:

- pripremi sadržaj javnog poziva, koji će biti upućen radi iskazivanja interesa za sklapanje vansudske nagodbe,

- pripremi prijedlog teksta ugovora o vansudskoj nagodbi,

- definira učesnike u procesu pripreme i implementacije vansudske nagodbe,

- definira način planiranja i izvršavanja sredstava planiranih za ugovor (sporazum) o vansudskoj nagodbi,

- te ostale prijedloge koji proisteknu iz poduzetih aktivnosti u vezi sa načinom izmirenja obaveza.

 

 

III

 

 

Rok za izvršenje zadatka Radne grupe je 40 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja.

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu dahom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 259/2019

11. aprila/travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.