Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a shodno Zaključku sa sjednice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, održanoj dana 28.02.2019. godine, broj 01-02-23/19, Viada Federacije Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici, održanoj 13.03.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA

USAGLAŠAVANJE PRIJEDLOGA ZAKONA O

PRAVIMA DEMOBILIZIRANIH BRANILACA I

ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

 

I

 

 

Imenuje se Radna grupa za usaglašavanje Prijedloga zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica u sastavu:

1.     Doc. dr. Salko Bukvarević, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, predsjednik

2.      Hasan Ganibegović, direktor Ureda premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član

3.      Adis Arapović, savjetnik zamjenika premijera i federalnog ministra rada i socijalne politike, član

4.     Alija Aljović, pomoćnik federalnog ministra finansija, član

5.     Nermin Muratspahić, šef Odsjeka za zdravstveno osiguranje, Federalno ministarstvo zdravstva, član

6.     Tatjana Pejaković, sekretar Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, član

7.     Ibrahim Ganibegović, pomoćnik ministra, Sektor za normativno-pravne i opće poslove, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, član

8.     Mirza Terzo, pomoćnik ministra, Sektor za budžet, finansije i informacione poslove, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, član

9.     Martin Frančešević, pomoćnik ministra, Sektor za pitanja evidencija iz oblasti vojne obveze, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, član

10.    Elvir Međuseljac, federalni inspektor u Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobbdilačkog rata, član

11.    Suad Katica, Savez boraca Federacije BiH

12.    Munir Karić, Savez boraca Federacije BiH

13.    Nikica Tomić, Udruga veterana i dragovoljaca domovinskog rata HVO HB, član

14.    Miroslav Škoro, Udruga veterana i dragovoljaca domovinskog rata HVO HB, član

15.    Nevres Jašarević, Koordinacija Udruženja Maloljetnih boraca Armije i MUP-a RBiH, član

16.    Jasmin Smječanin, Koordinacija Udruženja Maloljetnih boraca Armije i MUP-a RBiH, član

17.    Saud Kulosman, predsjednik JOB "Unija veterana" Sarajevo, član

18.    Ismet Imamović, Jedinstvena organizacija boraca Federacije BiH, član

19.    Hamza Krkalić, predstavnik boraca iz Kampa boraca, član

20.    Mirsad Siočić, predstavnik boraca iz Kampa boraca,

 

 

II

 

 

Zadatak članova Radne grupe iz tačke I ovog rješenja je da, u roku od 15 (petnaest) dana, usaglase Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, te isti dostave Vladi Federacije Bosne i Hercegovine radi upućivanja u parlamentarnu proceduru.

 

 

III

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 209/2019

13. marta/ožujka 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.