Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 172. sjednici održanoj 27.02.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA REVIDIRANJE

RANIJE DONESENIH ODLUKA O DODJELI NA

KORIŠTENJE POSLOVNIH PROSTORIJA BIVŠEG

ZAVODA ZA PLATNI PROMET FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Imenuje se Povjerenstvo za revidiranje ranije donesenih odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija bivšeg Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine u sastavu:

1.     Igor Pavlić, Porezna uprava Federacije BiH - predsjednik

2.     Nermin Kereš, Financijska policija - član

3.     mr. sci. Esad Mahmutović, Financijsko-informatička agencija-član

4.     Nedžad Meheljić, Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine - član

5.     Armina Kulovac, Financijsko-informatička agencija - zamjenski član.

 

 

II

 

 

Zadatak Povjerenstva je da, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog rješenja izvrši analizu ranije donesenih odluka o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija bivšeg Zavoda za platni promet Federacije BiH u smislu preraspodjele istih i na temelju provedene analize predloži Vladi Federacije Bosne i Hercegovine revidiranje odluke o dodjeli na korištenje poslovnih prostorija bivšeg Zavoda za platni promet Federacije BiH.

 

 

III

 

 

Predsjedniku i članovima Povjerenstva, pripada naknada čija će se visina utvrditi posebnim rješenjem sukladno Uredbi o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14,77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

IV

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 185/2019

27. veljače 2019. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.