Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU ODBORA ZA PRAĆENJE

IMPLEMENTACIJE PROGRAMA UTROŠKA

SREDSTAVA "KAPITALNI TRANSFERI JAVNIM

PREDUZEĆIMA - TRANSFER ZA IZGRADNJU

AUTOCESTA I BRZIH CESTA" UTVRĐENIH

BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA

2018. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

PROMETA I KOMUNIKACIJA

 

 

I

 

 

U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 1276/2018 od 25.10.2018. godine, imenuje se Odbor za praćenje implementacije programa utroška sredstava "Kapitalni transferi javnim preduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta" utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u sastavu:

 

1.     Gordan Čahtarević, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine,

2.     Jadranko Puljić, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,

3.     Mia Glamuzina, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija,

4.     Samir Bakić, Federalno ministarstvo finansija,

5.     Zdravko Buljeta, Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

Renato Škrobo, sekretar Odbora, ispred Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

 

 

II

 

 

Odbor za praćenje implementacije projekata može po potrebi u svoj rad uključiti druge stručne osobe u cilju sveobuhvatnijeg i kvalitetnijeg praćenja implementacije projekata.

 

 

III

 

 

Osnovni zadaci Odbora za praćenje su:

- Promocija projekta među općinama i javnošću,

- Nadzor nad upravljanjem, administriranjem i pravnom zaštitom provođenja projekta,

- Praćenje i kontrola nabavke postupka dodjele ugovora,

- Podrška postupku pribavljanja potrebnih dozvola i saglasnosti,

- Preduzimanje neophodnih korektivnih radnji potrebnih za efikasniju realizaciju projekta,

- Koordinacija sa svim relevantnim učesnicima u realizaciji projekta i

- Finaliziranje izvještaja koje pripremaju implementatori i nadležno Ministarstvo, te izvještavanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Odbor za praćenje dužan je kvartalno izvještavati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine o svom radu i ostvarenim rezultatima, a prestaje sa radom nakon okončanja implementacije Programa.

 

 

V

 

 

Članovi i sekretar Odbora za praćenje ostvarit će pravo na naknadu za rad u skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15).

 

 

VI

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 148/2019

07. februara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.