Na temelju članka 19. stavak (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 55. stavak (1) i članka 62. Zakona o unutarnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 171. sjednici, održanoj 07.02.2019. godine, donosi

 

 

R J E ŠE NJ E

 

O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA

FEDERALNE UPRAVE POLICIJE U SASTAVU

FEDERALNOG MINISTARSTVA UNUTARNJIH

POSLOVA -FEDERALNOG MINISTARSTVA

UNUTRAŠNJIH POSLOVA

 

 

I

 

 

Ensad Korman, imenuje se za zamjenika direktora Federalne uprave policije u sastavu Federalnog ministarstva unutarnjih poslova - Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, na mandat u trajanju od četiri godine.

 

 

II

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 124/2019

07. veljače 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.