Na osnovu člana 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA USAGLAŠAVANJE

STAVOVA U VEZI SA PRIJEDLOGOM UREDBE O

IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA,

NAČINU I PROGRAMU ZA POLAGANJE ISPITA OPĆEG

ZNANJA I STRUČNOG ISPITA ZA KANDIDATE ZA

DRŽAVNU SLUŽBU U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

U Radnu grupu za usaglašavanje stavova u vezi sa Prijedlogom uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovima, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine, imenuju se:

1.     Refik Begić, direktor Agencije za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine, predsjednik;

2.     Enver Išerić, direktor Zavoda za javnu upravu, Federalno ministarstvo pravde, član;

3.     Pero Matijević, predsjedavajući Odbora državne službe za žalbe Federacije Bosne i Hercegovine, član;

4.     Hasan Ganibegović, savjetnik premijera Federacije Bosne i Hercegovine, član;

5.     Mirjana Vučić, pomoćnik federalnog ministra finansija, član;

6.     Adis Arapović, savjetnik zamjenika premijera Federacije Bosne i Hercegovine i federalnog ministra rada i socijalne politike, član.

.Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Radne grupe imenuje se Enis Filipović, Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

II

 

 

Zadatak Radne grupe je da razmotri i usaglasi stavove o Prijedlogu uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o uslovirna, načinu i programu za polaganje ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine, te usaglašen Prijedlog uredbe, putem Agencije za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavi Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi donošenja.

 

 

III

 

 

Rok za izvršenje zadatka iz tačke II ovog rješenja je 15 dana od dana donošenja rješenja.

 

 

IV

 

 

Predsjedniku, članovima i licu za obavljanje stručnih i adminisirativno-tehničkih poslova za potrebe Radne grupe pripada pravo na naknadu za rad u skladu s članom 10. stav (1) tačka 3) Uredbe o načinu osnivanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15), a o čemu će se donijeti posebno rješenje.

 

 

V

 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 28/2019

17. januara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.