Na osnovu člana 12. stav (4) Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06) i člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 190. sjednici, održanoj 12.09.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE PROMJENLJIVIH

ČLANOVA KOMISIJE ZA KONCESIJE FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade za promjenljive članove Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija za koncesije), koji su imenovani Rješenjem federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, broj 05-34-1357/19 od 29.07.2019. godine, sa liste kandidata stručnjaka iz Općine Žepče, utvrđene tačkom 1. Prijedloga članova komisije za koncesiju HE Begov Han, broj 01-02-120/18 od 31.10.2018. godine, u postupku dodjele koncesije za izgradnju HE "Begov Han" 9,8 MW, na rijeci Bosni, u Općini Žepče.

 

 

II

 

 

Promjenljivim članovima iz tačke I ove odluke: Ljuba Tadić, dipl. ing. arhitekture i Jusmir Mehić, dipl. oec, za rad u Komisiji za koncesije, utvrđuje se visina novčane naknade u iznosu od po 200,00 KM po održanom sastanku.

 

 

III

 

 

Isplata novčanih naknada, iz tačke II ove odluke, će otpočeti stupanjem na snagu ove odluke i vršit će se do dana okončanja postupka po predmetu samoinicijativne ponude za dodjelu koncesije za izgradnju HE "Begov Han" 9,8 MW, na rijeci Bosni u Općini Žepče.

 

 

IV

 

 

Sredstva za isplatu novčane naknade promjenljivih članova Komisije za koncesije osiguravaju se iz Budžeta Općine Žepče, u skladu sa članom 15. stav (1) Zakona o koncesijama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06).

 

 

V

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Komisija za koncesije i Općina Žepče, svako u okviru svojih nadležnosti.

 

 

VI

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1038/2019

12. septembra 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.