ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISINI
STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13, 66/14 i 86/15), u članku 2. stavak (2) mijenja se i glasi:
"(2) Kamata iz stavka (1) ovoga članka, koja je nastala po osnovi dospjelih, prijavljenih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom, pod uvjetima da porezni obveznik svoje obveze po osnovi glavnog duga izmiri najkasnije na dan isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.".

 

Članak 2.

 

Članak 2b. mijenja se i glasi:

 

"Članak 2b.

 

(1) Podnositelju zahtjeva koji je ispunio uvjete za otpis kamata propisanih člankom 2a. ovog Zakona, te u cijelosti izmiri obveze glavnog duga najkasnije do dana isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, obračunata a neplaćena kamata otpisat će se u cjelokupnom iznosu.
(2) Porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug u razdoblju od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine, i imaju pravomoćno rješenje o otpisu obračunate a neplaćene kamate u visini od 50%, preostala obračunata a neplaćena kamata će se otpisati u cjelokupnom iznosu.
(3) Pod obračunatom a neplaćenom kamatom iz st. (1) i (2) ovoga članka, podrazumijeva se neplaćena kamata na nepravodobno plaćene javne prihode do dana njihove uplate.".

 

Članak 3.

 

U članku 2c. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
"(2) Porezna uprava će po službenoj dužnosti izdatirješenje o otpisu kamata za porezne obveznike iz članka 2b. stavak (2) ovog Zakona.".
Dosadašnji stavak (2) postaje stavak (3).

 

Članak 4.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara