ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM
SLUŽBENICIMA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 70/08 i 44/11) iza Poglavlja X. - RADNI UVJETI dodaje se novo
Poglavlje X.a - UMIROVLJENJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA i novi čl.104a. i 104b. koji glase:

 

"POGLAVLJE X.a - UMIROVLJENJE POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

 

Članak 104a.

 

(Uvjet za stjecanje prava na mirovinu policijskog službenika)

 

(1) Policijski službenik je osoba definirana u članku 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju i pravo na mirovinu ostvaruje pod uvjetima utvrđenim Zakonom o mirovinskom i invalidskom osiguranju i ovim zakonom, pod uvjetom da je:
a) imao neprekidno najmanje 15 godina staža osiguranja u svojstvu policijskog službenika i
b) u vrijeme stjecanja prava na mirovinu ima svojstvo policijskog službenika.
(2) Policijskom službeniku iz stavka (1) ovoga članka osobni koeficijent za ostvarivanje prava na mirovinu utvrdit će se na osnovi pet godišnjih plaća ostvarenih u svojstvu policijskog službenika koje su za policijskog službenika najpovoljnije.
(3) Odredbe stavka (2) ovoga članka odnose se i na policijskog službenika koji, zbog zadobivenih ozljeda na radu uzrokovanih neposrednim obavljanjem službenih poslova i zadataka, bude proglašen invalidom 1. kategorije.

 

Članak 104b.

 

(Pravo na ostvarivanje posebnog staža policijskog službenika)

 

Poseban staž iz Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju u jednostrukom trajanju uračunava se u staž osiguranja za policijskog službenika iz članka 104a. stavka (1) ovoga
zakona samo uz pismenu suglasnost osobe na koju se ta suglasnost odnosi.

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara