ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU I
OSTVARIVANJU POTRAŽIVANJA GRAĐANA U
POSTUPKU PRIVATIZACIJE

 

Član 1.

 

U Zakonu o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/97, 8/99, 45/00, 54/00, 32/01, 27/02, 57/03, 44/04, 79/07, 65/09, 48/11, 111/12 i 86/15), u članu 18. stav 1. alineja 2. riječi: "do 30. juna 2017. godine" zamjenjuju se riječima: "do 30. juna 2019. godine".

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara