Na osnovu člana 31.  Zakona o električnoj energiji ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13, i 94/15), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici Predstavničkog doma od ržanoj 17.1.2018. godine i na sjednici Doma naroda, održanoj dana 19.1.2018. godine, donio je

 

 

BUDŽET

FERK-a ZA 2018. GODINU

 

 

Član 1.

 

 

FERK se finansira iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imaoca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 12. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i iz prihoda od regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će se naplaćivati od imaoca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 17. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine, te prihoda koje ostvaruje na osnovu drugih zakona iz oblasti energije, kao i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje, uključujući i naknade troškova na osnovu arbitraže.

 

 

Član 2.

 

Budžet FERKA-a za 2018. godinu sastoji se od:

 

Bilans prihoda i bilans

rashoda

 

 

1. Prihodi

 

3.635.542,00 KM

 

2. Rashodi

 

3.635.542,00 KM

                       

 

 

Član 3.

 

 

Prihodi za 2018. godinu koristit će se za redovno obavljanje djelatnosti FERK-a, te ukoliko se ostvari višak prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada, kao i drugih naknada ostvarenih od poslova iz nadležnosti FERK-a, u odnosu na finansijski plan FERK-a, isti će se prenijeti u prihod za narednu 2019. godinu, a sve u skladu sa stavom (3) člana 31. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

 

 

Vrsta prihoda

Planirani iznos

(KM)

 

Regulatorne naknade od imaoca dozvola za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti

 

3.255.542,00

 

Regulatorne naknade iz sektora naftnog gospodarstva

 

315.000,00

Jednokratne i ostale naknade

50.000,00

 

Ostali prihodi

15.000,00

 

UKUPNO PRIHODA ZA 2018. GODINU

3.635.542,00

 

 

 

Član 4.

 

 

Obzirom na specifičnost budžeta FERK-a ostavlja se mogućnost unutrašnje preraspodjele, tj. korekcija budžetskih stavki, u okviru odobrenih sredstava i to najviše do 10% između odobrenih sintetičkih stavki budžeta. Korekcije će se provoditi internim odlukama FERK-a, koje će biti prezentirane Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine (ukoliko ih bude) sa finansijskim izvještajima u sklopu Izvještaja o radu FERK-a za 2018. godinu, a sve u skladu sa stavom (1) člana 23. Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

Konto

Opis stavke budžeta

Budžet 2018.

(KM)

 

6111

Bruto-plate i naknade zaposlenika

1.985.884,00

 

6112

Naknada troškova zaposlenih

184.410,00

 

612

Doprinos poslodavca

225.298,00

 

613

Izdaci za materijal i usluge

507.950,00

 

6131

Putni troškovi

87.600,00

 

6132

Izdaci za energiju

23.000,00

 

6133

Izdaci za komunalne usluge i komunikaciju

43.900,00

 

6134

Administrativni materijal

19.500,00

 

6135

Izdaci za usluge prevoza i goriva

16.250,00

 

6136

Unajmljivanje imovine i opreme

139.000,00

 

6137

Materijal i usluge opravki i održavanja

42.000,00

 

6138

Izdaci osig., bank.usl., i usluge platnoga prometa

 

18.700,00

 

6139

Ugovorene i druge posebne usluge

118.000,00

 

82

Kapitalni rashodi

732.000,00

 

821300

Nabavka opreme

60.000,00

821500

Nabavka stalnih sredstava u obliku prava

20.000,00

 

821200

Nabavka kancelarijskog namještaja

10.000,00

 

821321

Nabavka automobila

42.000,00

821000

Nabavka stalnih sredstava (zemljište i građevina)

600.000,00

 

UKUPNO RASHODA ZA 2018 GODINU

3.635.542,00

 

 

 

Član 5.

 

 

Ovaj budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i primjenjivat će se u  poslovnoj 2018. godini.

 

 

Predsjedavajuća

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Lidija Bradara

 

 

 

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Edin Mušić