ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

 

 

Članak 1.

 

 

U Zakonu o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), u članku 19. stavku (3), na kraju rečenice iza riječi "pravo", dodaju se riječi: "osim ako to ovim zakonom nije izričito

zabranjeno.".

 

 

Članak 2.

 

 

Iza članka 20., dodaje se članak 20a. koji glasi:

 

 

"Članak 20a.

 

 

(1) Radni odnos zasniva se zaključivanjem ugovora o radu, a nakon provođenja procedure prijema propisane pravilnikom o radu poslodavca.

(2) U zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kao i u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima Federacija, kanton, grad ili općina sudjeluje sa više od 50% ukupnog kapitala, prijem u radni odnos vrši se nakon

provedene procedure obveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos.

(3) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos iz stavka (2) ovog članka u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriju Federacije, u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač Federacija, te u privrednim društvima u kojima Federacija učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala.

(4) Vlade kantona će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos iz stavka (2) ovog članka u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriju kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su osnivači kantoni, grad ili općina, te u gospodarskim društvima u kojima kantoni, grad ili općina sudjeluje sa više od 50% ukupnog kapitala.".

 

 

Članak 3.

 

 

U članku 28. riječi: "u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o radu, odnosno početka rada", zamjenjuju se riječima: "odmah na početku rada".

 

 

Članak 4.

 

 

U članku 42. stavak (4) riječi: "Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacije)", brišu se.

 

 

Članak 5.

 

 

U članku 47. stavak (1) dodaje se druga rečenica koja glasi:

"Iznimno, godišnji odmor može da traje i duže od 30 radnih dana, ukoliko je to uređeno kolektivnim ugovorom, a prema naravi posla i uvjetima rada.".

 

 

Članak 6.

 

 

U članku 75. stavak (2) mijenja se i glasi:

"(2) Plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu sastoji se od:

a) osnovne plaće;

b) dijela plaće za radni učinak ukoliko je isti ostvaren i

c) uvećane plaće iz članka 76. ovog zakona.".

Iza stavka (3) dodaje se stavak (4) koji glasi:

"(4) Radni učinak definira poslodavac sukladno sa općim propisima, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.".

 

 

Članak 7.

 

 

U članku 78. stavak (1), mijenja se i glasi:

"(1) Vlada Federacije utvrđuje najnižu plaću nakon konzultiranja sa Gospodarsko-socijalnim vijećem.".

Stavak (3) mijenja se i glasi:

"(3) Vlada Federacije će na prijedlog Federalnog ministarstva financija u suradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja, a uz prethodno konzultiranje sa Gospodarsko-socijalnim vijećem, donijeti propis kojim će propisati metodologiju izračuna i usklađivanja najniže plaće iz stavka (1) ovog članka.".

 

 

Članak 8.

 

 

U članku 94. toč. c. i d., mijenjaju se i glase:

"c. kad radnik navrši 65 godina života i 15 godina staža osiguranja (sukladno propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju), ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore;

d. kad radnik navrši 40 godina staža osiguranja (sukladno propisima o mirovinskom i invalidskom osiguranju), bez obzira na godine života, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore;".

 

 

Članak 9.

 

 

U članku 114. stavak (1), riječ "može", zamjenjuje se se riječima: "dužan je".

U stavku (3) riječi: "osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa", zamjenjuju se riječima: "osim u slučaju otkaza ugovora o radu sukladno ovom zakonu".

 

 

Članak 10.

 

 

U članku 138. stavak (1), iza riječi "zaključuju", dodaju se riječi: "Vlada Federacije".

U stavku (4) iza riječi "poslodavac", točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "a gdje se kao vlasnik pojavljuje Federacija, kanton, grad ili općina, potrebno je prethodno pribaviti

njihovu suglasnost.".

 

 

Članak 11.

 

 

Iza članka 138., dodaje se članak 138a. koji glasi:

 

 

"Članak 138a.

 

 

(1) Granski kolektivni ugovor za područja djelatnosti koja se financiraju iz proračuna ili izvanproračunskih fondova, sklapaju Vlada Federacije, odnosno mjerodavna ministarstva i vlade kantona, odnosno mjerodavna ministarstva s jedne strane i reprezentativni sindikati tih područja djelatnosti s druge strane.

(2) Granske kolektivne ugovore za javna poduzeća i javne ustanove čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina, sklapaju reprezentativni sindikati i osnivači.

(3) Granske kolektivne ugovore za gospodarska društva u kojima Federacija, kanton, grad ili općina sudjeluju sa više od 50% ukupnog kapitala, pored reprezentativnog sindikata,

sklapaju predstavnici nositelja državnog kapitala uz sudjelovanje reprezentativnog udruge poslodavaca, osim ako nije drugačije uređeno sporazumom Vlade Federacije, odnosno

vlade kantona, gradonačelnika ili načelnika općine sa reprezentativnim udrugom poslodavaca.

(4) U postupku pregovaranja radi sklapanja kolektivnih ugovora iz st. (1), (2) i (3) ovog članka, reprezentativni sindikat dužan je da surađuje sa drugim sindikatima sa manjim brojem članova, radi izražavanja interesa uposlenih koji su učlanjeni u taj sindikat.".

 

 

Članak 12.

 

 

Naziv i članak 168. mijenjaju se i glase:

 

 

"Članak 168.

 

 

Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije

 

 

(1) Radniku izabranom, odnosno imenovanom na neku od javnih dužnosti, u organe Bosne i Hercegovine, Federacije, organe kantona, grada i općine i radniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu, prava i obveze iz radnog odnosa, na njegov zahtjev, miruju, a najduže na period koliko traje obavljanje te funkcije, od dana izbora odnosno imenovanja.

(2) Radnik koji nakon završenog mandata iz stavka (1) ovog članka, želi da se vrati kod istog poslodavca, dužan ga je o tome obavijestiti u roku od 30 dana od dana prestanka mandata, a poslodavac je dužan primiti radnika na rad u roku od 30 dana od dana obavijesti radnika.

(3) Radnika, koji je obavijestio poslodavca u smislu stavka (2) ovog članka, poslodavac je dužan rasporediti na poslove na kojima je radio prije stupanja na dužnost ili na druge odgovarajuće poslove, osim ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga u smislu članka 96. ovog zakona.

(4) Ako poslodavac ne može vratiti radnika na rad, zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova u smislu stavka (3) ovog članka, dužan mu je isplatiti otpremninu utvrđenu u članku 111. ovog zakona, s tim da se prosječna plaća dovede na nivo plaće koju bi radnik ostvario da je radio.

(5) Ako radniku prestane radni odnos u smislu stavka (3) ovog članka, poslodavac ne može u roku od jedne godine dana, uposliti drugo lice koje ima istu kvalifikaciju ili stupanj stručne spreme.".

 

 

Članak 13.

 

 

U članku 171. stavak (1), dodaje se nova točka 53. koja glasi:

"53. iz neopravdanih razloga ne isplati plaću u roku utvrđenom u članku 79. stavak (1) ovog zakona, sa svim pripadajućim doprinosima,".

Dosadašnje toč. 53. do 71. postaju toč. 54. do 72.

 

 

Članak 14.

 

 

Članak 172. zakona, briše se.

 

 

Članak 15.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedatelj

Zastupničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Edin Mušić

 

 

Predsjedateljica

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Lidija Bradara