ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

 

 

Član 1.

 

 

U Zakonu o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 26/16), u članu 19. stav (3), na kraju rečenice iza riječi "pravo", dodaju se riječi: "osim ako to ovim zakonom nije izričito

zabranjeno.".

 

 

Član 2.

 

 

Iza člana 20., dodaje se član 20a. koji glasi:

 

 

"Član 20a.

 

 

(1) Radni odnos zasniva se zaključivanjem ugovora o radu, a nakon provođenja procedure prijema propisane pravilnikom o radu poslodavca.

(2) U zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima Federacija, kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, prijem u radni odnos vrši se nakon

provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos.

(3) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije), će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos iz stava (2) ovog člana u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji Federacije, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija, te u privrednim društvima u kojima Federacija učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala.

(4) Vlade kantona će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, donijeti propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos iz stava (2) ovog člana u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na

teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kantoni, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kantoni, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala.".

 

 

Član 3.

 

 

U članu 28. riječi: "u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o radu, odnosno početka rada", zamjenjuju se riječima: "odmah na početku rada".

 

 

Član 4.

 

 

U članu 42. stav (4) riječi: "Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacije)", brišu se.

 

 

Član 5.

 

 

U članu 47. stav (1) dodaje se druga rečenica koja glasi:

"Izuzetno godišnji odmor može da traje i duže od 30 radnih dana, ukoliko je to uređeno kolektivnim ugovorom, a prema prirodi posla i uvjetima rada.".

 

 

Član 6.

 

 

U članu 75. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na radu sastoji se od:

a) osnovne plaće;

b) dijela plaće za radni učinak ukoliko je isti ostvaren i

c) uvećane plaće iz člana 76. ovog zakona.".

Iza stava (3) dodaje se stav (4) koji glasi:

"(4) Radni učinak definiše poslodavac u skladu sa općim propisima, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.".

 

 

Član 7.

 

 

U članu 78. stav (1), mijenja se i glasi:

"(1) Vlada Federacije utvrđuje najnižu plaću nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem.".

Stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Vlada Federacije će na prijedlog Federalnog ministarstva finansija u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja, a uz prethodne konsultacije sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, donijeti propis kojim će propisati metodologiju izračuna i usklađivanja najniže plaće iz stava (1) ovog člana.".

 

 

Član 8.

 

 

U članu 94. tač. c. i d., mijenjaju se i glase:

"c. kad radnik navrši 65 godina života i 15 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore;

d. kad radnik navrši 40 godina staža osiguranja (u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju), bez obzira na godine života, ako se poslodavac i radnik drugačije ne dogovore;".

 

 

Član 9.

 

 

U članu 114. stav (1), riječ "može", zamjenjuje se se riječima: "dužan je".

U stavu (3) riječi: "osim u slučaju zahtjeva radnika za naknadu štete ili drugo novčano potraživanje iz radnog odnosa", zamjenjuju se riječima: "osim u slučaju otkaza ugovora o radu u skladu sa ovim zakonom".

 

 

Član 10.

 

 

U članu 138. stav (1), iza riječi "zaključuju", dodaju se riječi: "Vlada Federacije".

U stavu (4) iza riječi "poslodavac", tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: "a gdje se kao vlasnik pojavljuje Federacija, kanton, grad ili općina, potrebno je prethodno pribaviti

njihovu saglasnost.".

 

 

Član 11.

 

 

Iza člana 138., dodaje se član 138a. koji glasi:

 

 

"Član 138a.

 

 

(1) Granski kolektivni ugovor za područja djelatnosti koja se finansiraju iz budžeta ili vanbudžetskih fondova, zaključuju Vlada Federacije, odnosno nadležna ministarstva i vlade

kantona, odnosno nadležna ministarstva s jedne strane i reprezentativni sindikati tih područja djelatnosti s druge strane.

(2) Granske kolektivne ugovore za javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina, zaključuju reprezentativni sindikati i osnivači.

(3) Granske kolektivne ugovore za privredna društva u kojima Federacija, kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala, pored reprezentativnog sindikata,

zaključuju predstavnici nosioca državnog kapitala uz učešće reprezentativnog udruženja poslodavaca, osim ako nije drugačije uređeno sporazumom Vlade Federacije, odnosno

vlade kantona, gradonačelnika ili načelnika općine sa reprezentativnim udruženjem poslodavaca.

(4) U postupku pregovaranja radi zaključivanja kolektivnih ugovora iz st. (1), (2) i (3) ovog člana, reprezentativni sindikat dužan je da sarađuje sa drugim sindikatima sa manjim brojem članova, radi izražavanja interesa zaposlenih koji su učlanjeni u taj sindikat.".

 

 

Član 12.

 

 

Naziv i član 168. mijenjaju se i glase:

 

 

"Član 168.

 

 

Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije

(1) Radniku izabranom, odnosno imenovanom na neku od javnih dužnosti, u organe Bosne i Hercegovine, Federacije, organe kantona, grada i općine i radniku izabranom na profesionalnu funkciju u sindikatu, prava i obaveze iz radnog odnosa, na njegov zahtjev, miruju, a najduže na period koliko traje obavljanje te funkcije, od dana izbora

odnosno imenovanja.

(2) Radnik koji nakon završenog mandata iz stava (1) ovog člana, želi da se vrati kod istog poslodavca, dužan ga je o tome obavijestiti u roku od 30 dana od dana prestanka mandata, a poslodavac je dužan primiti radnika na rad u roku od 30 dana od dana obavijesti radnika.

(3) Radnika, koji je obavijestio poslodavca u smislu stava (2) ovog člana, poslodavac je dužan rasporediti na poslove na kojima je radio prije stupanja na dužnost ili na druge odgovarajuće poslove, osim ako je prestala potreba za obavljanjem tih poslova zbog ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih razloga u smislu člana 96. ovog zakona.

(4) Ako poslodavac ne može vratiti radnika na rad, zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova u smislu stava (3) ovog člana, dužan mu je isplatiti otpremninu utvrđenu u članu 111. ovog zakona, s tim da se prosječna plaća dovede na nivo plaće koju bi radnik ostvario da je radio.

(5) Ako radniku prestane radni odnos u smislu stava (3) ovog člana, poslodavac ne može u roku od jedne godine dana, zaposliti drugo lice koje ima istu kvalifikaciju ili stepen stručne spreme.".

 

 

Član 13.

 

 

U članu 171. stav (1), dodaje se nova tačka 53. koja glasi:

"53. iz neopravdanih razloga ne isplati plaću u roku utvrđenom u članu 79. stav (1) ovog zakona, sa svim pripadajućim doprinosima,".

Dosadašnje tač. 53. do 71. postaju tač. 54. do 72.

 

 

Član 14.

 

 

Član 172. zakona, briše se.

 

 

Član 15.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Edin Mušić

 

 

Predsjedavajuća

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Lidija Bradara