ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU

 

 

Član 1.

 

 

U Zakonu o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04 i 42/06) član 33. mijenja se i glasi:

"U potraživanja višeg isplatnog reda ulaze potraživanja radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastala do dana otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa u ukupnom bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i potraživanja na osnovu naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.".

 

 

Član 2.

 

 

Član 40. mijenja se i glasi:

"(1) Iz stečajne mase najprije se namiruju nužni troškovi stečajnog postupka i nužne obaveze stečajne mase bez kojih se ne može voditi stečajni postupak.

(2) O troškovima i obavezama iz stava (1) ovog člana u svakom konkretnom slučaju odlučuje stečajni sudija.

(3) Troškovi postupka i obaveze stečajne mase, koji nisu nužni za vođenje postupka u smislu stava (1) ovog člana, namiruju se nakon izmirenja povjerilaca višeg isplatnog reda.".

 

 

Član 3.

 

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Predsjedavajuća

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Lidija Bradara

 

 

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

 

 

Edin Mušić