ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE
ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I
ZAŠTITE OBITELJI SA DJECOM

 

Članak 1.

 

U Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16), u članku 18 d., stavak 4. briše se.

 

Članak 2.

 

U članku 62. stavak 1. riječi: "54. stavak 3.", zamjenjuju se riječima: "54. stavak 2. toč. 5) i 6)".

 

Članak 3.

 

U članku 69. stavak 1. riječ "socijalnoj", zamjenjuje se riječju "civilnoj".
Stavak 2. briše se.

 

Članak 4.

 

U članku 97. stavak 2. riječ "proračunu", zamjenjuje se riječima: "i kantonalnim proračunima".

 

Članak 5.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić