ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE
ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I
ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM

 

Član 1.

 

U Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16), u članu 18 d., stav 4. briše se.

 

Član 2.

 

U članu 62. stav 1. riječi: "54. stav 3.", zamjenjuju se riječima: "54. stav 2. tač. 5) i 6)".

 

Član 3.

 

U članu 69. stav 1. riječ "socijalnoj", zamjenjuje se riječju "civilnoj".
Stav 2. briše se.

 

Član 4.

 

U članu 97. stav 2. riječ "budžetu", zamjenjuje se riječima: "i kantonalnim budžetima".

 

Član 5.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić