ZAKON
O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSNIVANJU
FEDERALNOG FONDA ZA POTPORU NASTRADALIM
PODRUČJIMA OD PRIRODNE NEPOGODE NA
TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

Zakon o osnivanju Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14) prestaje da važi.

 

Članak 2.

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će poduzeti sve aktivnosti u svezi sa gašenjem Federalnog fonda za potporu nastradalim područjima od prirodne nepogode na teritoriju
Federacije Bosne i Hercegovine, sukladno važećim federalnim propisima.

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić