ZAKON
O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OSNIVANJU
FEDERALNOG FONDA ZA POMOĆ NASTRADALIM
PODRUČJIMA OD PRIRODNE NESREĆE NA
TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

 

Zakon o osnivanju Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14) prestaje da važi.

 

Član 2.

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će preduzeti sve aktivnosti u vezi sa gašenjem Federalnog fonda za pomoć nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji
Federacije Bosne i Hercegovine, uskladu sa važećim federalnim propisima.

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić