ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA
MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG
STANJA

 

Članak 1.

 

U Zakonu o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07 i 26/14), u članku 11. iza stavka (5) dodaje se novi stavak
(6) koji glasi:
"Izuzetno od stavka (3) ovog članka troškove medicinskog vještačenja može snositi i osiguranik na koga se medicinsko vještačenje odnosi, kao i poslodavac kod koga je osiguranik
zaposlen."

 

Članak 2.

 

Iza članka 31. dodaje se novi članak 31a. koji glasi:

 

"Članak 31a.

 

(1) Na rješenja kojima su, prema propisima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, priznata prava po osnovu I i II kategorije invalidnosti, institucije i drugi pravni subjekti kod kojih osoba treba da ostvaruje prava imaju pravo pokrenuti reviziju.
(2) Zahtjev za reviziju iz stavka (1) ovog članka može podnijeti Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranika - invalida I kategorije invalidnosti. Uvjeti, način i postupak za pokretanje zahtjeva iz ovog stavka detaljnije će se urediti posebnim
propisom.
(3) Zahtjev za reviziju iz stavka (1) ovog članka može podnijeti poslodavac za osiguranika - invalida II kategorije zaposlenog kod tog poslodavca.
(4) Institut, nakon provedenog postupka po reviziji, donosi Nalaz, ocjenu i mišljenje isključivo na temelju postojeće medicinske dokumentacije u spisu predmeta i na temelju
pregleda osiguranika - invalida I i II kategorije.
(5) Sukladno Nalazu, ocjeni i mišljenju Instituta donesenim u postupku revizije Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje će na osnovu važećih propisa iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja odlučiti o pravima osiguranika.
(6) Troškove revizije za invalide I kategorije invalidnosti snosi Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje.
(7) Troškove revizije za invalide II kategorije invalidnosti snosi poslodavac.“

 

Članak 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić