ZAKON
O DOPUNAMA ZAKONA O OSNIVANJU INSTITUTA ZA
MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG
STANJA

 

Član 1.

 

U Zakonu o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07 i 26/14), u članu 11. iza stava (5) dodaje se novi stav (6)
koji glasi:
"Izuzetno od stava (3) ovog člana troškove medicinskog vještačenja može snositi i osiguranik na koga se medicinsko vještačenje odnosi, kao i poslodavac kod koga je osiguranik zaposlen."

 

Član 2.

 

Iza člana 31. dodaje se novi član 31a. koji glasi:

 

"Član 31a.

 

(1) Na rješenja kojima su, prema propisima iz penzijskog i invalidskog osiguranja, priznata prava po osnovu I i II kategorije invalidnosti, institucije i drugi pravni subjekti kod kojih lice treba da ostvaruje prava imaju pravo pokrenuti reviziju.
(2) Zahtjev za reviziju iz stava (1) ovog člana može podnijeti Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje za osiguranika - invalida I kategorije invalidnosti. Uvjeti, način i postupak za pokretanje zahtjeva iz ovog stava detaljnije će se urediti posebnim propisom.
(3) Zahtjev za reviziju iz stava (1) ovog člana može podnijeti poslodavac za osiguranika - invalida II kategorije zaposlenog kod tog poslodavca.
(4) Institut, nakon provedenog postupka po reviziji, donosi Nalaz, ocjenu i mišljenje isključivo na osnovu postojeće medicinske dokumentacije u spisu predmeta i na osnovu
pregleda osiguranika - invalida I i II kategorije.
(5) U skladu sa Nalazom, ocjenom i mišljenjem Instituta donesenim u postupku revizije Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje će na osnovu važećih propisa iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja odlučiti o pravima osiguranika.
(6) Troškove revizije za invalide I kategorije invalidnosti snosi Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.
(7) Troškove revizije za invalide II kategorije invalidnosti snosi poslodavac.“

 

Član 3.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić