ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O FINANCIJSKOM
KONSOLIDIRANJU GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Članak 1.

 

U Zakonu o financijskom konsolidiranju gospodarskih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14) u članku 8. stavak 3. riječi: "tri
godine", zamjenjuju se riječima: "10.07.2019. godine".

 

Članak 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedateljica
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH

 

Edin Mušić