ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O ZDRAVSTVENOM
OSIGURANJU

 

Član 1.

 

U Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) u članu 87. stav 3. se briše.

 

Član 2.

 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

 

Lidija Bradara

 

Predsjedavajući
Zastupničkoga doma
Parlamenta Feder?cije BiH

 

Edin Mušić