Na osnovu člana 26. stav (3) Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba ("Službene novine Federacije BiH", br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 142. sjednici, održanoj 09.05.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O IZMJENAMA UREDBE O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU

 

 

Član l.

 

 

U Uredbi o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju ("Službene novine Federacije BiH", br. 28/09 i 43/11), u članu 2. iza riječi "radu" brišu se rijeci: "ili zaključivanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova"

 

 

Član 2.

 

 

Član 5. mijenja se i glasi:

 

 

"Član 5.

(1)    Dozvolu za rad privatnim agencijama izdaje i ukida Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2)    Dozvola iz stava (1) ovog člana izdaje se na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine.

(3)    Nakon izdavanja dozvole iz stava (1) ovog člana, Ministarstvo upisuje privatnu agenciju u Registar privatnih agencija sa registarskim brojem i datumom upisa (u daljnjem tekstu: Registar).

(4)    Privatna agencija kojoj je izdata dozvola iz stava (1) ovog člana, dužna je odmah Ministarstvu prijaviti svaku promjenu u pogledu ispunjavanja uvjeta iz čl. 6., 7., 9. i 10. ove uredbe, te na kraju svake kalendarske godine, a najkasnije do 15. januara, dostaviti Ministarstvu dokumentaciju o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta iz čl. 6., 7., 9. i 10. ove uredbe, kao i izvještaj o obavljenim poslovima iz člana 3. ove uredbe.

(5)    Dozvolu iz stava (1) ovog člana Ministarstvo će oduzeti:

a)     ako se utvrdi da privatna agencija više ne ispunjava uvjete iz čl. 6., 7., 9. i 10. ove uredbe za dobijanje dozvole,

b)     ako je dozvola izdata na osnovu neistinitih podataka,

c)     ako se u postupku nadzora iz člana 25. ove uredbe utvrdi da se poslovi ne obavljaju u skladu sa ovom uredbom i drugim propisima,

d)     na prijedlog inspekcije rada, ako utvrdi da se poslovi ne obavljaju u skladu sa ovom uredbom i drugim propisima,

e)     ako privatna agencija ne postupi u skladu sa obavezama propisanim u stavu (4) ovog člana."

 

 

Član 3.

 

 

Član 26. mijenja se i glasi:

 

 

"Član 26.

 

 

(1)    Privatne agencije koje su do dana stupanja na snagu ove uredbe bile ovlaštene da vrše poslove iz člana 3. ove uredbe, obavezne su da dostave dokaze da u vrijeme stupanja na snagu ove uredbe ispunjavaju uvjete iz čl. 6., 7., 9.i 10. ove uredbe.

(2)    Privatne agencije iz stava (1) ovog člana, koje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, dostave dokaze da u vrijeme stupanja na snagu ove uredbe ispunjavaju uvjete iz čl. 6., 7., 9. i 10. ove uredbe, zadržavaju ovlaštenje za vršenje poslova iz člana 3. ove uredbe, sve do donošenja konačnog rješenja.

(3)    Privatnim agencijama iz stava (1) ovog člana, koje u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, ne dostave dokaze da u vrijeme stupanja na snagu ove uredbe ispunjavaju uvjete iz čl. 6., 7., 9. i 10. ove uredbe, sa danom isteka roka iz stava (2) ovog člana, prestaje ovlaštenje za vršenje poslova iz člana 3. ove uredbe."

 

 

Član 4.

 

 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 610/2018

09. maja 2018. Godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.