Na osnovu člana 27. stav (3) Zakona o energijskoj efikasnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17), na usaglašen prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 160. sjednici, održanoj 25.10.2018. godine, donosi

 

 

U R E D B U

 

O USLOVIMA ZA DAVANJE I ODUZIMANJE

OVLAŠTENJA ZA OBAVLJANJE ENERGIJSKIH

AUDITA I ENERGIJSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

 

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

 

 

Članl.

(Predmet uredbe)

 

 

Ovom uredbom propisuju se:

a)     uslovi i procedure potrebni za davanje, važenje, obnavljanje, izmjenu i oduzimanje ovlaštenja licima za obavljanje energijskog audita;

b)     dokumentacija potrebna za davanje, važenje, obnavljanje, izmjenu i oduzimsnje ovlaštenja licima za obavljanje energijskog audita;

c)     postupak kod izmjene ovlaštenih lica (imenovanih lica i stručnih kvalifikovanih lica) za obavljanje energijskih audita;

d)     nadzor nad obavljanjem poslova ovlaštenih lica;

e)     program obuke za lica koje provode energijske audite;

f)     uslovi za davanje ovlaštenja za obavijanje Programa obuke;

g)    sadržaj i način vođenja registra nosioca Programa obuke;

h)    nadzor nad radom nosilaca Programa obuke i oduzimanje ovlaštenja.

 

 

Član 2.

(Definicije pojedinih izraza)

 

 

U smislu ove uredbe definicije pojedinih izraza imaju sijedeća značenja:

1.      Certifikat o energijskoj efikasnosti (Certifikat) je potvrda kojom se označavaju energijska svojstva zgrade ili dijela zgrade koji ima propisani sadržaj i izgled i koji iskazuje energijska svojstva zgrade izračunata prema usvojenoj metodologiji;

2.      Daljinsko grijanje ili daljinsko hlađenje je distribucija termalne energije u obliku pare, vruće vode ili ohlađene tečnosti od centralnog proizvodnog izvora kroz mrežu do većeg broja zgrada ili mjesta s ciljem grijanja ili hlađenja prostora ili za procesno grijanje ili hlađenje;

3.     Energijski audit je dokumentovani postupak za sticanje odgovarajućih saznanja o postojećoj potrošnji energije zgrade i energijskim karakteristikama zgrade, dijela zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energijske     sisteme, tehnološkog procesa i/ili industrijskog postrojenja i ostalih objekata, privatnih ili javnih usluga za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energijske efikasnosti te izradu izvještaja sa prikupljenim

informacijama i predloženim mjerama;

4.     Energijsko certiiiciranje je postupak koji se provodi s ciljem izdavanja certifikata o energijskoj efikasnosti zgrade;

5.     Imenovano lice je fizičko lice koje je u ovlaštenom pravnom licu zaposleno u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme, te koje u ime tog pravnog lica potpisuje izvještaje o provedenom energijskom auditu zgrade i efiergijski certifikat zgrade, te provodi radnje i postupke energijskog audita zgrade, i energijskog certiflciranja (u daljnjem tekstu: imenovano lice);

U smislu uspostave sistema ovlašćivanja lica za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije, uslovi za potpisivanje izvještaja o

redovnim energijskim auditima sistema grijanja i sistema klimatizacije od strane imenovanog lica će se definisati propisom koji donosi Ministar;

6.     Instalacija javne rasvjete je postrojenje koje se sastoji od elemenata nosivih konstrukcija, kablovskog razvoda i uređaja za mjerenje, sklapanje, razvod, upravljanje, regulaciju intenziteta svjetlosnog toka i svjetiljki, sa svrhom osvjetljavanja javnih i saobraćajnih površina u naseljima i osvjetljavanja javnih cesta;

7.     Ministar se odnosi na federalnog ministra energije, rudarstva i industrije,

8.     Nosilac programa obuke je pravno lice koje je, u skladu s uslovima propisanim Zakonom i ovom Uredbom, dobilo ovlaštenje za provođenje programa obuke za lica koja provode energijske audite;

9.     Ovlašteno lice je fizičko ili pravno lice koje ima ovlaštenje za obavljanje energijskog audita i energijskog certificiranja zgrade s jednostavnim tehničkim sistemom, ili ovlaštenje za obavljanje energijskog certificiranja zgrade sa složenim tehničkim sistemom, ili obavljanje energijskog audita zgrada sa složenim tehničkim sistemom i drugih izgrađenih objekata, izdato od federalnog ministra prostornog uređenja (ministar FMPU);

10.    Fizičko lice je stručno kvalifikovano lice, ovlašteno, u skladu sa članom 7. st. (1), da obavija poslove energijskog audita i energijskog certificiranja zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom samostalno, u okviru registrovanog obrta - srodne djelatnosti, i/ili kao dodatnu ili dopunsku djelatnost, a prema klasifikaciji i šifri djelatnosti;

11.   Program obuke za lica koja provode energijski audit i/iii energijsko certificiranje zgrada je program propisan ovom Uredbom, a sastoji se od Programa osposobljavanja i Programa usavršavanja;

12.    Sistem klimatizacije je složeni proces koji uključuje kondicioniranje, transport i ubacivanje zraka u prostor kojim se regulišu: temperatura, relativna vlažnost, brzina strujanja zraka, čistoća zraka, nivo buke i razlika pritiska u prostoru a s ciljem postizanja zdravog okruženja za lica koja borave u prostoru, odnosno, postizanja uslova za potrebe industrijske proizvodnje. Sistem klimatizacije se, prema termodinamičkom procesu pripreme vlažnog zraka, dijeli na: grijanje, hlađenje, ovlaživanje i odvlaživanje što se vrši kroz: sistem ventilacije (jedan od gore navedenih procesa); sistem djelomične klimatizacije (dva ili tri od navedenih procesa) i sistem klimatizacije (sva četiri procesa cjelogodišnje);

13.    Stambena zgrada je zgrada koja je u cjelosti ili u kojoj je više od 90% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje, odnosno koja nema više od 50 m2 neto podne površine u drugoj namjeni. Stambenom zgradom smatra se i zgrada sa apartmanima u turističkom području;

14.    Stručno kvalifikovano lice je lice koje je uspješno završilo program obuke za obavljanje energijskog audita i/ili energijskog certificiranja zgrada;

15.    Tehnički sistem zgrade je tehnička oprema ugrađena u zgradu ili dio zgrade koja služi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju, pripremu tople vode, osvjetljenje ili njihovu kombinaciju;

16.   Toplotna pumpa je uređaj, postrojenje ili instalacija koja prenosi toplotu iz prirodnog okruženja kao što je zrak, voda ili tlo u zgrade ili industrijske objekte mijenjanjem prirodnog toka toplote na takav način da toplota teče od niže prema višoj temparaturi. Kod reverzibilnih toplotnih pumpi toplota se može prenositi iz zgrade na prirodno okruženje;

17.    Ukupna (bruto) podna površina zgrade je zbir površina poda za sve nivoe zgrade i računa se prema tački 5.1.3. BAS ISO 9836- površina poda etaža koje su zatvorene i natkrivene sa svih strana;

18.   Zakon je Zakon o energijskoj efikasnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/17);

19.   Zgrada je građevina s krovom i zidovima, trajno vezana za tlo, u kojoj se energija koristi za stvaranje određenih klimatskih uslova i namijenjena je boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sistema infrastrukturne građevine;

20.    Zgrade s jednostavnim tehničkim sistemom su stambene i nestambene zgrade ukupne (bruto) podne površine zgrade manje ili jednake (400 m2) i koje su:

- s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene, sistemima grijanja, hlađenja, ventilacije i/ili;

- s lokalnim i/ili centralnim izvorima toplote za grijanje i pripremu potrošne tople vode, nazivne snage kotla do 30 kW bez posebnih sistema za povrat toplote  i  bez  korištenja  alternativnih sistema i/ili

- bez ili sa pojedinačnim rashladnim uređajima i/ili s lokalnim sistemima ventilacije bez dodatne obrade zraka i bez povrata toplote i/ili;

- posebni dijelovi zgrade koji imaju zasebno mjerilo za grijanje, etažno plinsko  grijanje, priključak na zajedničku kotlovnicu ili priključak na daljinsko grijanje.

21.   Zgrade sa složenim tehničkim sistemom su sve ostale stambene i nestambene zgrade koje prema ovoj Uredbi nisu zgrade s jednostavnim tehničkim sistemom;

22.    FMERI odnosi se na Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije;

23.    FMPU odnosi se na Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

 

DIO DRUGI - OVLAŠTENJA

POGLAVLJE 1. OVLAŠTENJA ZA OBAVLJENJE ENERGIJSKIH AUDITA l/ILI ENERGIJSKOG CERTIFICIRANJA ZGRADA

 

 

Član 3.

(Vrste ovlaštenja)

 

 

(1)    Ovlaštenje za obavljanje energijskog audita i/ili energij­skog certificiranja zgrade (u daljnjem tekstu: ovlaštenje) daje se za:

a)     obavljanje energijskog audita i energijskog certificiranja zgrada s jednostavnim tehničkim sistemom;

b)     energijsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom;

c)     obavljanje energijskih audita zgrada sa složenim tehničkim sistemom i drugih izgrađenih objekata;

d)     obavljanje energijskih audita komunalnih usluga (javna rasvjeta, snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom, i sl.).

(2)    Ovlaštenja, način i procedure provođenja energijskih audita, programi obuke, uslovi za sticanje ovlaštenja za obavljanje energijskog audita za druge izgrađene objekte iz stava (1) dio tačke c) ovog člana, tehnološke procese i/ili industrijska postrojenja, definisaće se posebnim propisom.kojim će se urediti to područje, a koji donosi Ministar.

(3)    Ovlaštenja, način i procedure provođenja energijskih audita, programi obuke, uslovi za sticanje ovlaštenja za obavljanje energijskih audita komunalnih usluga (javna rasvjeta, snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom i sl.) iz stava (J) tačka d) ovog člana definisaće se posebnim propisom kojim će se urediti to područje, a koji donosi Ministar.

(4)    Ovlaštenja, način i procedure provođenja energijskih audita, program obuke, uslovi za sticanje ovlaštenja za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije definisaće se pravilnikom o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije iz člana 36. st. (2) i (3). i člana 37. st.(2) i (3) Zakona, a koji donosi Ministar.

(5)    Pravno lice koje posjeduje ovlaštenje iz člana 28. stav 1. tačka c) Zakona, odnosno, stava (1) tačka c) ovog člana uredbe može provoditi redovne energijske audite sistema grijanja i sistema klimatizacije a što će biti propisano pravilnikom o redovnim energijskim auditima sistema grijanja i sistema klimatizacije iz stava (4) ovog člana uredbe ako je to ovlaštenje dato pravnom licu koje u stalnom radnom odnosu zapošljava fizičko lice mašinske struke koje ispunjava uslove za dobijanje ovlaštenja za energijski audit zgrade sa složenim tehničkim sistemom.

 

 

Član 4.

(Izdavanje Ovlaštenja)

 

 

(1)   Energijski audit zgrade i energijsko certificiranje zgrade provode fizička ili pravna lica koja imaju ovlaštenje ministra FMPU.

(2)    Ovlaštenje za energijske audite i/ili energijsko certificiranje zgrada daje se fizičkom ili pravnom licu koje ispunjava uslove propisane Zakonom i ovom Uredbom.

(3)    Izdavanje, obnavljanje, izmjenu i oduzimanje ovlaštenja za energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrada vrši ministar FMPU rješenjem, a na prijedlog Stručnog odbora za energijsku efikasnost.

(4)    Ovlaštenje iz stava (2) ovog člana se daje na period od četiri godine, a nakon isteka ovog perioda može biti obnovljeno na isti period, ako ovlašteno lice i dalje ispunjava uslove potrebne za davanje ovlaštenja, te ako uredno ispunjava obavezu pohađanja Programa usavršavanja.

(5)    Ovlaštenje se daje, obnavlja, ili mijenja nakon provedenog postupka ocjenjivanja ispunjavanja uslova propisanih ovom Uredbom.

(6)    Protiv rješenja iz stava (3) ovoga člana i rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za davanje ovlaštenja iz tog stava, te rješenja o obustavi postupka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

 

Član 5.

(Uslovi za dobijanje ovlaštenja za fizička lica)

 

 

(1)   Ovlaštenje za energijski audit i energijsko certificiranje zgrade s jednostavnim tehničkim sistemom se daje fizičkom licu koje:

a)     ima završen VII stepen stručne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inžinjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili elektrotehničke struke;

b)     ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci ili tri godine radnog iskustva u projektovanju i/ili stručnom nadzoru izgradnje objekata i postrojenja, održavanju objekata i postrojenja, tehničkom ispitivanju i analizi, provođenju energijskih audita zgrada u okviru djelovanja koje je predmet ovlaštenja, nakon završetka studija iz tačke l. ovog stava;

c)     ima položen stručni ispit;

d)     ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti i

e)     posjeduje Uvjerenje o uspješno završenom programu osposobljavanja Modul 1.

(2)    Fizičko lice, kao stručno kvalifikovano lice, ovlašteno u skladu sa stavom (1) ovog člana obavlja poslove energijskog audita i energijskog certificiranja zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom samostalno, u okviru registrovanog obrta - srodne djelatnosti, i/ili kao dodatnu ili dopunsku djelatnost, a prema klasifikaciji i šifri djelatnosti.

 

 

Član 6.

(Uslovi za dobivanje ovlaštenja za pravna lica)

 

 

(1)    Ovlaštenje za energijski audit i energijsko certificiranje zgrade s jednostavnim tehničkim sistemom se daje pravnom licu koje;

a)     ima sjedište u Federaciji BiH i registrovano je za: projektovanje, arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, stručni nadzor izgradnje objekata i postrojenja, naučno-istraživačku djelatnost, tehničko ispitivanje i analizu, ili druge profesionalne djelatnosti  u oblasti arhitekture ili građevinarstva, energetike i sl;

b)     zapošljava u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje tri stručno kvalifikovana lica, sa VII stepenom stručne spreme ili visokim obrazovanjem drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, iz oblasti arhitekture ili građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike,od kojih najmanje jedno stručno kvalifikovano lice raspolaže sa Uvjerenjem o uspješno završenom programu osposobljavanja Modul l i koje ispunjava uslove iz člana 5. ove uredbe;

c)     ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

(2)    Ovlaštenje za energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrade sa složenim tehničkim sistemom se daje pravnom licu koje:

a)     ima sjedište u Federaciji BiH i registrovano je za: projektovanje, arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje, stručni nadzor izgradnje objekata i postrojenja, naučno-istraživačku djelatnost, tehničko ispitivanje i analizu, ili druge profesionalne djelatnosti u oblasti arhitekture ili građevinarstva, energetike i sl;

b)     zapošljava u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje tri stručna kvalifikovana lica od kojih je jedno lice arhitektonske ili građevinske struke, drugo lice mašinske struke, a treće lice elektrotehničke struke i koja ispunjavaju uslove iz člana 5.stava (1) tačke 1., 2., 3., 4. ove uredbe, koji su uspješno završili program stručnog osposobljavanja Modul 2 propisan članom 34. i prilogom 4B.1 ove uredbe. Pravna lica, po potrebi, mogu da angažuju po ugovoru o djelu stručna kvalificirana lica koja su uspješno završila program stručnog osposobljavanja Modul 2 tako da uposlena ili na drugi način angažovana stručna kvalifikovana lica obavljaju sve faze energijskog audita zgrade i to u dijelu njegove struke kako slijedi:

1)     za građevinski dio zgrade - lice arhitektonske ili građevinske struke;

2)     za mašinski dio tehničkog sistema - lice mašinske struke;

3)     za elektrotehnički dio tehničkog sistema - lice elektrotehničke struke;

4)     za sisteme automatskog regulisanja i upravljanja - lice elektrotehničke struke ili mašinske struke

(3)    ima sklopljen ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti.

(4)    Ovlaštenje za obavljanje energijskog certificiranja zgrada sa složenim tehničkim sistemom i ovlaštenje za obavljanje energijskog audita zgrada sa složenim tehničkim sistemom obuhvata ovlaštenje za obavljanje energijskog audita i energijskog certificiranja zgrada s jednostavnim tehničkim sistemom.

 

 

Član 7.

(Razlozi odbijanja izdavanja Ovlaštenja)

 

 

(1)    Ovlaštenje se ne može dati pravnom ili fizičkom licu u slučaju kada je fizičko lice,odnosno, uposlenik u pravnom licu osuđen za jedno ili više slijedećih kaznenih djela:

a)     udruživanje radi činjenja krivičnih djela;

b)     primanje dara i drugih oblika koristi;

c)     davanje dara i drugih oblika koristi;

d)     zloupotreba položaja ili ovlašćenja;

e)     zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju;

f)     nesavjesno privredno poslovanje;

g)    protuzakonito posredovanje;

h)    računalne prijevare;

i)     prevara u privrednom poslovanju.

(2)    Odbijanje zahtjeva za izdavanje ovlaštenja ministar FMPU izdaje u formi rješenja.

 

 

Član 8.

(Obaveze ovlaštenih lica)

 

 

(1)    Ovlašteno lice dužno je poslove za koje je ovlašteno obavljati stručno, samostalno, nezavisno i objektivno u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, tehničkim propisima i pravilima struke.

(2)    Nakon obavljenog energijskog audita ovlašteno lice sačinjava Izvještaj o izvršenom energijskom auditu.

(3)    Na osnovu izvještaja iz stava (2) ovog člana uredbe, lica koja imaju ovlaštenja iz člana 3. stav (1) tač. a) i b) ove uredbe, izdaju potvrdu o energijskoj efikasnosti zgrade ili dijela zgrade (u daljnjem tekstu: Certifikat), u skladu sa  podzakonskim propisom iz člana 26. stav (4) Zakona kojim će se urediti energijski audit.

(4)    Ovlašteno lice je odgovorno da Certifikat i energijski audit zgrade budu urađeni u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, važećim tehničkim propisima i pravilima struke.

(5)    Ovlašteno lice dužno je:

a)     voditi evidenciju o izdatim energijskim certifikatima i obavljenim energijskim auditima zgrade;

b)     čuvati dokumentovane analize svakog procesa (izvještaj o energijskom auditu i Certifikat) u elektronskom ili pisanom obliku najmanje deset godina od dana provedenog energijskog audita ili izdatog energijskog certifikata i dati ih na uvid FMPU kada ono to zatraži;

c)     dostavljati FMPU Izvještaje o izvršenim energijskim auditima u pisanoj (ovjerene i potpisane od strane ovlaštenog lica) i elektronskoj (direktnim unosom u elektronski registar) formi u roku od 30 dana;

d)     energijski certifikat dostaviti naručiocu energijskog certifikata;

e)     stručno se usavršavati na način propisan članom 35.ove uredbe.

(6)    Ovlašteno lice dužno je ispunjavati uslove za izdavanje ovlaštenja u roku trajanja ovlaštenja i o svakoj promjeni koja se odnosi na uslove izdavanja ovlaštenja obavijestiti FMPU u roku od petnaest dana od nastale promjene.

(7)    Na osnovu Izvještaja o izvršenim energijskim auditima iz stava (5), tačke 3. ovog člana, dostavljenih od strane ovlaštenih lica unosom u elektronski registar, FMPU dostavlja Godišnji izvještaj o izvršenim energijskim auditima i izrađenim energijskim certifikatima nadležnim kantonalnim ministarstvima.

 

 

Član 9.

(Izuzeće od obavljanja energijskog audita za ovlaštena lica)

 

 

(1)    Ovlašteno lice, uključujući imenovano i stručno kvalifikovano lice, ne smije izraditi energijski certifikat, obaviti energijski audit zgrade za naručioca pravno lice;

a)     u kojem ima finansijski interes, uključujući ali ne ograničavajući se na dionice;

b)     u kojoj je član nadzornog odbora, član upravnog odbora, predstavnik, punomoćnik ili zaposlenik;

c)     u kojoj je član nadzornog odbora, član upravnog odbora, predstavnik, punomoćnik ili zaposlenik njegov bračni drug ili srodnik u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do trećeg stepena, zaključno, kao i po tazbini do drugog stepena.

(2)    Ovlašteno lice, uključujući imenovano i stručno kvalifikovano lice, ne smije izraditi energijski certifikat, obaviti energijski audit za zgradu:

a)     za koju je ono ili pravno lice u kojem je zaposleno sudjelovalo u izradi projekta, kontroli projekta, stručnom nadzoru građenja, građenju ili održavanju zgrade;

b)     koja je u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu ovlaštenog lica;

c)     koja je u vlasništvu, suvlasništvu ili zajedničkom vlasništvu pravne osobe u kojoj je zaposlena, bračnog druga ili srodnika u prvoj liniji ili u pobočnoj liniji do trećeg stepena, zaključno, kao i po tazbini do drugog stepena, ili u kojoj ima bilo kakav drugi finansijski interes;

d)     koja je u vlasništvu osobe za koju obavlja poslove posredovanja kod kupoprodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili na leasing.

(3)    Ovlašteno pravno lice, snabdjevač energijom ili vodom ne smije izraditi energijski certifikat, obaviti energijski audit zgrade za naručioca u zgradi koju snabdijeva energijom ili vodom.

(4)    Ovlašteno lice koje je zaposlenik upravitelja zgrade ili posrednika u prometu nekretninama ne smije izraditi energijski certifikat, obaviti energijski audit zgrade za naru: čioca u zgradi u kojoj je upravitelj, odnosno za naručioca u zgradi za koju je posrednik u prometu nekretnine.

 

POGLAVLJE II STRUČNI ODBOR ZA ENERGIJSKU EFIKASNOST

 

 

Član 10.

(Stručni odbor za energijsku efikasnost)

 

 

(1)    Stručni odbor za energijsku efikasnost (u daljnjem tekstu: Stručni odbor), definisan članom 30. Zakona, koje pruža stručnu podršku ministru FMPU.

(2)    Stručni odbor vrši analizu i ocjenu dokumentacije dostavljene uz zahtjev za dobijanje, obnavljanje i izmjenu ovlaštenja u smislu ispunjena uslova propisanih ovom uredbom, te formira završni izvještaj o izvršenoj procjeni sa prijedlogom o davanju, obnavljanju, izmjeni ovlaštenja, odbijanju zahtjeva ili dopuni dokumentacije potrebne za dobijanje, produženje ili izmjenu ovlaštenja. Svoje prijedloge Stručni odbor donosi u formi izvještaja i iste dostavlja ministru FMPU na dalje postupanje.

(3)    Članovi Stručnog odbora učestvuju u radu komisije za provjeru znanja polaznika Programa obuke iz člana 29. ove uredbe, kao članovi komisije, a nadležni su za:

a)     kreiranje sadržaja i forme ispita,

b)     donošenje i javno objavljivanje Pravila o uslovima za obavljanje Programa obuke lica za obavljanje energijskog audita i energijskog certificiranja zgrade,

c)     donošenje elemenata za vrednovanje i bodovanje te bodovnu listu (sistem bodovanja) za ocjenu praktičnog dijela ispita,

d)     obavljanje i evaluaciju provedene provjere znanja.

(4)    Stručni odbor iz stava (1) ovoga člana imenuje Vlada FBiH rješenjem na period od tri godine.

 

 

Član 11.

(Članovi Stručnog odbora)

 

 

(1) Stručni odbor se sastoji od pet članova, od kojih predsjednika i jednog člana predlaže ministar FMPU, zamjenika predsjednika i jednog člana predlaže Ministar, a jedan član se bira iz reda reda eksperata na usuglašen prijedlog Ministra i ministra FMPU. Stručni odbor ima i tehničkog sekretara.

(2)   Za člana Stručnog odbora iz reda eksperata imenuje se lice koje ima akademski naziv" doktora nauka arhitektonske, građevinske, mašinske ili elektrotehničke struke.

(3)    Članovi Stručnog odbora nisu dužni pohađati Program obuke.

(4)    Administrativno-tehničke i finansijske poslove Stručnog odbora obavlja FMPU.

(5)    Tehnički sekretar Stručnog odbora obavlja administrativno-tehničke i druge poslove vezano za sjednice Stručnog odbora, izdavanje rješenja i ovlaštenja i imenuje se iz reda uposlenika FMPU.

(6)    Način rada Stručnog odbora utvrđuje se poslovnikom kojeg donosi Stručni odbor većinskim glasanjem svih članova, a na koji saglasnost daju Ministar i ministar FMPU.

 

 

Član 12.

(Način izbora članova Stručnog odbora)

 

 

(1)    Prijedlog za imenovanje predsjednika i jednog člana Stručnog odbora daje ministar FMPU, od kojih je najmanje jedan iz reda uposlenika tog ministarstva angažovan na poslovima energijske efikasnosti i od kojih je jedan inženjerske, a drugi inženjerske ili pravne struke.

(2)    Prijedlog za imenovanje zamjenika predsjednika i jednog člana Stručnog odbora daje Ministar FMERI, od kojih je najmanje jedan iz reda uposlenika tog ministarstva angažovan na poslovima energijske efikasnosti i od kojih je jedan inženjerske, a drugi inženjerske, pravne ili ekonomske struke.

(3)    Prvo imenovanje člana Stručnog odbora iz reda eksperata vrši se na usaglaseni prijedlog ministara FMPU i Ministra FMERI, dok se sva naredna imenovanja eksperta vrše na osnovu provedenog javnog poziva i na usaglaseni prijedlog Ministra i ministra FMPU.

(4)    Po isteku rješenja o formiranju Stručnog odbora, Vlada Federacije BiH rješenjem za naredni trogodišnji period može zadržati ili zamijeniti svakog od članova Stručnog odbora, prema procedurama iz stavova (1), (2), (3) ovog člana uredbe.

Po isteku rješenja o formiranju Stručnog odbora, Stručni odbor kome je isteklo rješenje nastavlja sa radom do imenovanja novog Stručnog odbora.

 

 

Član 13. (Naknada za rad članova Stručnog odbora)

 

 

(1)    Predsjednik, zamjenik predsjednika, članovi Stručnog odbora i tehnički sekretar imaju pravo na naknadu za rad u Stručnom odboru.

(2)    Naknade iz stava (1) ovog člana finansiraju se iz dijela iznosa sredstava uplaćenih po osnovu podnesenih zahtjeva za davanje i obnavljanje ovlaštenja pravnim i fizičkim licima za obavljanje energijskih audita i/ili energijskog certificiranja zgrada, za davanje ovlaštenja za provođenje programa obuke, te iz dijela iznosa sredstava uplaćenih po osnovu provjere znanja.

(3)    Visinu naknade iz stava (1) ovoga člana propisuje ministar FMPU posebnim rješenjima.

 

POGLAVLJE III DOKUMENTACIJA ZA DAVANJE, OBNAVLJANJE, IZMJENU I ODUZIMANJE OVLAŠTENJA

 

 

Član 14.

(Davanje ovlaštenja)

 

 

(1)    Zahtjev za davanje ovlaštenja za energijsko certificiranje zgrade, energijski audit zgrade podnosi se FMPU ispunjen u pisanom i elektronskom obliku (direktnim unosom u elektronski registar) na propisanim obrascima iz Priloga l A i l B ove uredbe.

(2)    U zahtjevu iz stava 1. ovoga člana mora biti naznačena vrsta ovlaštenja za koju se zahtjev podnosi u skladu sa članom 28. Zakona, odnosno članom 3. ove uredbe.

(3)    Kad je podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovoga člana pravno lice, zahtjev mora sadržavati podatke o imenovanom licu kao i podatke o drugim zaposlenim licima, a koja ispunjavaju uslove propisane Zakonom i ovom Uredbom.

(4)   Za fizičko lice, u skladu sa stavom (1) ovoga člana, a prema obrascu iz Priloga l A, potrebni su sljedeći dokumenti:

a)     ovjerena kopija lične karte;

b)     ovjerena kopija diplome o završenom studiju;

c)     ovjerena kopija Uvjerenja o položenom stručnom ispitu;

d)     opis radnog iskustva na obrascu iz Priloga 1C ove Uredbe;

e)     potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci;

f)     ovjerena kopija potvrde o podmirenim obavezama iz PIO/MIO za zaposlena lica;

g)    ovjerena kopija Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanjai najmanje Modul l propisanim članom 34. ove uredbe;

h)    dokaz o registrovanom obrtu, dodatnoj ili dopunskoj djelatnosti za projektovanje, arhitektonske i inženjerske-djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje, stručni nadzor izgradnje objekata i postrojenja, naučno-istraživačku djelatnost, tehničko ispitivanje i analizu ili druge profesionalne djelatnosti u oblasti arhitekture ili građevinarstva, energetike i sl.

i)      kopija ugovora o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi podnosilac zahtjeva obavljanjem poslova iz stava I ovoga člana mogao učiniti investitoru ili drugim licima, u trajanju najmanje do isteka roka važenja rješenja;

j)      uvjerenje o nekažnjavanju fizičke osobe, izdano od nadležnog Općinskog suda;

k)     dokaz o podmirenim troškovima postupka.

(5)    Za pravna lica, u skladu sa stavom (1) ovoga člana, a prema obrascu iz Priloga 1B, potrebni su sljedeći dokumenti:

a)     izvod iz registra poslovnih subjekata FBiH nadležnog registarskog suda;

b)     kopije ugovora o radu stručno kvalifikovanih lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje energijskog audita i energijskog certificiranja zgrade u skladu sa članovima 5. i 6. ove Uredbe, zaposlenih u stalnom radnom odnosu kod podnosioca zahtjeva, s imenovanjem osobe koja će potpisivati izvještaje o provedenim energijskim auđitima zgrade, energijske certifikate zgrada, te ispunjeni obrazac iz Priloga 1D ove Uredbe;

c)     ovjerena kopija lične karte, ovjerena kopija diplome o završenom studiju, ovjerena kopija Uvjerenja o položenom stručnom ispitu, opis radnog iskustva na obrascu iz Priloga l C ove uredbe, ovjerena kopija potvrde o podmirenim obavezama iz PIO/MIO za zaposlena lica, ovjerena kopija Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja Modul l ili Modul l i Modul 2, propisanim ovom uredbom, za svako imenovano i drugo stručno kvalifikovano lice zaposleno kod podnosioca zahtjeva, koja će provoditi radnje i postupke energijskog audita i energijskog certificiranja zgrade;

d)     kopija ugovora sa polisom o osiguranju od odgovornosti za štetu koju bi podnosilac zahtjeva obavljanjem poslova iz stava I. ovoga člana mogao učiniti investitoru ili drugim licima, u trajanju najmanje do isteka roka važenja rješenja;

e)     uvjerenje o nekažnjavanju pravnog lica i odgovorne osobe u pravnom licu, izdano od nadležnog Općinskog suda;

f)      dokaz o podmirenim troškovima postupka.

(6)    U svrhu utvrđivanja činjenica bitnih za davanje ovlaštenja podnosilac zahtjeva dužan je na zahtjev FMPU dostaviti i druge dokumente i dokaze.

(7)    Opis radnog iskustva iz stava (4) tačke 4. i slava (5) tačke 3. ovoga člana podrazumijeva samo ono radno iskustvo u struci koje je stečeno nakon završenog VII stepena stučne spreme ili drugog ciklusa Bolonjskog procesa, odnosno po sticanju zvanja diplomiranog inžinjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili elektrotehničke struke.

 

 

Član 15. (Imenovano lice)

 

 

(1)   Ovlašteno pravno lice imenuje stručno kvalifikovano lice za imenovano lice koje je zaposleno u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom u tom pravnom licu i koje ispunjava uslove, iz člana 7. stava (1) tačaka 1., 2., 3. i 5. ove Uredbe, odnosno člana 6. stava (2) tačke 2. ove uredbe, koje će u ime pravnog lica potpisivati Certifikate zgrada koje izdaje to pravno lice.

(2)    Imenovano lice iz stava (3) ovoga člana provodi radnje i postupke energijskog certificiranja, u skladu s uslovima propisanim Zakonom i ovom Uredbom i u pravnom licu svojim potpisom potvrđuje istinitost i tačnost podataka na Certifikatu zgrade.

(3)    Ovlaštenja imenovanog lica iz stava (1.) ove Uredbe u postupcima energijskih audita za druge izgrađene objekte, tehnološke procese i /ili industrijska postrojenja i energijskih audita komunalnih usluga će se odrediti propisima definisanim stavovima (3.) i (4.) člana 3. ove uredbe.

 

POGLAVLJE IV RJEŠENJE O OVLAŠTENJU

 

 

Član 16

 (Rješenje o ovlaštenju)

 

 

(1)    Rješenje o ovlaštenju za fizičko lice sadrži:

a)     podatke o ovlaštenoj osobi (ime i prezime, akademski ili stručni naziv, mjesto i datum rođenja, jedinstveni matični broj i adresa);

b)     vrstu i broj ovlaštenja;

c)     datum izdavanja i rok važenja ovlaštenja;

d)     registarski broj iz registra ovlaštenih lica;

(2)    Rješenje o ovlaštenju za pravno lice sadrži:

a)     podatke o ovlaštenoj osobi (naziv, adresa sjedišta, iđentifikacioni broj, te ime i prezime odgovornog lica);

b)     vrstu i broj ovlaštenja;

c)     datum izdavanja i rok važenja ovlaštenja;

d)     registarski broj iz registra ovlaštenih pravnih lica;

e)     ime i prezime, akademski ili stručni naziv i jedinstveni matični broj imenovanog lica;

f)      imena i prezimena, akademski ili stručni naziv i jedinstvene matične brojeve za druga stručno kvalifikovana lica u pravnom licu, koja će provoditi radnje i postupke i energijskog audita i energijskog certificiranja zgrade.

 

 

Član 17.

(Obnavljanje ovlaštenja)

 

 

(1)    Ovlaštenje za energijski audit i/ili energijsko certificiranje zgrade može se obnoviti na zahtjev ovlaštenog lica.

(2)    Ovlašteno lice dužno je zahtjev za obnavljanjem ovlaštenja iz stava (1) ovoga člana podnijeti FMPU u roku od najmanje mjesec dana, a najviše tri mjeseca prije isteka važenja ovlaštenja.

(3)   Na postupak i uslove obnavljanja ovlaštenja iz stava (1) ovoga člana na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ove Uredbe koje se odnose na davanje ovlaštenja.

(4)   Za obnavljanje ovlaštenja ovlašteno fizičko lice dužno je dokazati ispunjenje uslova iz člana 4.tačka 4., člana 6. te člana I8.stava 1. ove uredbe, a ovlašteno pravno lice dužno je dokazati ispunjenje uslova iz članova 6., 14., 15. i člana 18. stava (1). ove uredbe.

(5)   Prilikom podnošenja zahtjeva za obnavljanjem ovlaštenja iz stava (1) ovog člana ovlaštena lica su dužna priložiti najmanje dva Uvjerenja o pohađanju Programa usavršavanja.

(6)    Ovlaštenje se neće obnoviti ako se za ovlašteno lice utvrde činjenice precizirane članom 20. ove uredbe.

 

 

Član 18.

(Izmjena Ovlaštenja)

(1)    Ovlaštenje iz člana 3. stav (1) ove uredbe će se izmijeniti ako:

a)     se u ovlaštenom licu, nakon izdavanja ovlaštenja, promijene okolnosti na osnovu kojih je ovlaštenje izdato;

b)     se u ovlaštenom pravnom licu promijeni imenovano lice koje potpisuje energijski certifikat zgrade;

(2)   Zahtjev za izmjenu Rješenja o ovlaštenju ili zahtjev za izmjenu Rješenja o ovlaštenju - vrste ovlaštenja, ovlašteno lice dužno je podnijeti u roku od 30 dana od nastale promjene;

(3)   Na postupak i uslove izmjene ovlaštenja odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Uredbe.

 

 

Član 19.

(Izmjene podataka iz Rješenja o ovlaštenju)

 

 

(1)   U slučaju promjene imena, prezimena ili adrese ovlaštenog fizičkog lica, uz zahtjev za izmjenu podataka iz Rješenja o ovlaštenju, ovlašteno fizičko lice dužno je dostaviti:

a)     dokaz o promjeni imena ili prezimena ovlaštenog fizičkog lica;

b)     dokaz o promjeni adrese ovlaštenog fizičkog lica (ovjerena kopija uvjerenja o prebivalištu),

(2)    U slučaju promjene nazivali adrese ovlaštenog pravnog lica ili promjene imena, prezimena ili adrese odgovorne osobe u ovlaštenom pravnom licu, ovlašteno lice, uz zahtjev za izmjenu podataka iz Rješenja o ovlaštenju, dužno je dostaviti:

a)     kopiju rješenja o ovlaštenju;

b)     dokaz o promjeni naziva ili adrese ovlaštenog pravnog lica (ovjerena kopija-rješenja o upisu u sudski registar pravnog lica;

c)     dokaz o promjeni imena ili prezimena ili adrese odgovorne osobe u ovlaštenom pravnom licu.

(3) U slučaju promjene imenovanog lica u ovlaštenom pravnom licu, a novo imenovano lice je već navedeno u izdatom rješenju o ovlaštenju kao stručno kvalifikovano lice koje u tom pravnom licu provodi radnje i postupke energijskog certificiranja i/ili energijskog audita zgrade ili se upošljava novo- stručno kvalifikovano lice kao imenovano lice, ovlašteno pravno lice podnosi zahtjev za izmjenu podataka iz Rješenja o ovlaštenju.

Uz zahtjev za izmjenu podataka iz Rješenja o ovlaštenju dostavlja se:

a)     ime prezime, adresu novog imenovanog lica;

b)     dokaze o podmirenim obavezama za PIO/MIO;

c)     ovjerena kopiju diplome;

d)     dokaz o stažu;

e)     ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu;

f)     kratka biografija sa referencama o radnom iskustvu.

(4)    U slučaju prestanka radnog odnosa jednog ili više stručnih kvalifikovanih lica, na osnovu kojih je izdalo Rješenje o ovlaštenju, ovlašteno pravno lice, ukoliko zapošljavanjem drugih kvalifikovana lica i dalje ispunjava uslove za dato ovlaštenje, podnosi zahtjev za izmjenu Rješenja o ovlaštenju.

Uz zahtjev za izmjenu podataka iz Rješenja o ovlaštenju dostavlja:

a)     ime, prezime, adresu novouposlenog i/ili novouposlenih stručnih kvalifikovanih lica;

b)     dokaze o podmirenim obavezama za PIO/MIO;

c)     ovjerenu kopiju diplome;

d)     ovjerenu kopiju  uvjerenja o položenom  stručnom ispitu;

e)     kratku biografiju sa referencama o radnom iskustvu.

(5)   Zahtjev za izmjenu podataka iz Rješenja o ovlaštenju - vrste ovlaštenja, pravno lice, ovlašteno za obavljanje energijskog certificiranja zgrada i/ili energijskog audita zgrada sa složenim tehničkim sistemom, podnosi u slučaju kada više ne ispunjava uslove za dato ovlaštenje u skladu sa članom 6. stav (2) ove uredbe, a ukoliko i dalje ispunjava uslove za ovlaštenje za energijski audit i energijsko certificiranje zgrade s jednostavnim tehničkim sistemom u skladu sa članom 6. stav (1.) ove uredbe.

Uz zahtjev za izmjenu podataka iz Rješenja o ovlaštenju - vrste ovlaštenja ovlašteno pravno lice prilaže:

a)     ime, prezime, adresu stručnih kvalifikovanih lica;

b)     dokaze o podmirenim obavezama za PIO/MIO;

c)     ovjerenu kopiju diplome;

d)     ovjerenu kopiju  uvjerenja o položenom stručnom ispitu;

e)     kratku biografiju sa referencama o radnom iskustvu.

(6)    Izmjena podataka iz Rješenja o ovlaštenju ne mijenja rok važenja izdatog Rješenja o ovlaštenju.

(7)   Na osnovu podnesenog zahtjeva i utvrđenih činjenica iz stavova 1., 2., 3. i 4. ovog člana, ministar FMPU utvrđuje izmjenu podataka iz Rješenja o ovlaštenju, a novonastale promjene se unose u registar lica ovlaštenih za obavljanje energijskih audita i/ili energijsko certificiranje zgrada.

 

 

Član 20.

(Oduzimanje ovlaštenja)

 

 

(1)   Ovlaštenom licu će se oduzeti ovlaštenje, odnosno, ovlaštenje se neće obnoviti ako se utvrdi da je ovlašteno lice:

a)     prestalo ispunjavali propisane uslove prema kojima je dobilo ovlaštenje;

b)     dobilo ovlaštenje na osnovu netačnih podataka;

c)     obavljalo poslove suprotno odredbama članova 8. i 9. ove uredbe;

d)     osuđeno za jedno ili više kaznenih djela iz člana 7. ove uredbe.

e)     prekoračilo broj kaznenih bodova definisan Uredbom

iz člana 26. Zakona

(3)   Rješenje o oduzimanju ovlaštenja donosi ministar FMPU po prethodno pribavljenom mišljenju Stručnog odbora i/ili Nezavisne komisije.

 

 

Član 21.

(Troškovi izdavanja i obnavljanja ovlaštenja)

 

 

(1)    Troškove postupka davanja i obnavljanja ovlaštenja za obavljanje energijskih audita i/ili energijskog certificiranja zgrada i ovlaštenja za obavljanje Programa obuke propisuje ministar FMPU posebnim rješenjima.

(2)   Izmjena rješenja o ovlaštenju ili izmjena vrste ovlaštenja za provođenje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada izdaje se u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi

("Službene novine Federacije BiH". br, 6/98, 8/00, 45/10, 43/13 i 98/37) i ovom uredbom.

 

POGLAVLJE V PROGRAM OBUKE

 

 

Član 22.

(Program obuke)

 

 

(1)   Program obuke za vršenje energijskog audita i/ili energijskog certificiranja zgrada sastoji se od:

a)     teorijskog dijela nastave,

b)     laboratorijskog dijela nastave,

c)     praktičnog dijela,

d)     diskusije i pripreme izvještaja za praktični dio,

e)     provođenja provjere znanja kandidata.

(2)   Program obuke iz stava (1) ovog člana (Modul 1/Modul 2) je dat u prilogu 4A. l i 4B. l

(3)   Program obuke za vršenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije sastoji se od:

a)     teorijskog dijela nastave,

b)     praktičnog dijela - dva redovna energijska audita (jedan za sisteme grijanja, a drugi za sisteme klimatizacije),

c)     diskusije i pripreme izvještaja za praktični dio,

d)     provjere znanja kandidata.

(4)    Program obuke iz stava (3) ovog člana će biti sastavni dio pravilnika o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije.

 

 

Član 23.

(Provođenje programa obuke)

 

 

(1)   Program stručnog osposobljavnja, provjeru znanja stručne osposobljenosti, kao i obavezno usavršavanje stručnih kvalifikovanih lica provode pravna lica registrovana u FBiH koje za to imaju ovlaštenje resornog ministarstva.

(2)    Ovlaštenje pravnim licima za obavljanje Programa obuke za provođenje energijskog audita i energijskog certificiranja zgrada daje FMPU rješenjem, uz prethodno pribavljeno mišljenje (uvjerenje) FMERI, a na prijedlog Stručnog odbora.

(3)    Ovlaštenje pravnim licima za obavljanje Programa obuke za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije daje FMERI.

(4)   Ovlaštenje iz st. (2) i (3) ovog člana daje se na rok od pet godina, a može se produžavati na isti rok, na način i pod uslovima propisanim ovom uredbom.

(5)   Protiv rješenja iz st. (2).i (3) ovoga člana i rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za davanje ovlaštenja i rješenja o obustavi postupka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

 

 

Član 24.

(Uslovi za davanje ovlaštenja za obavljanje Programa obuke)

 

 

(1)    Ovlaštenje za obavljanje Programa obuke daje se pravnom licu koje:

a)     ima sjedište u Federaciji Bosne i Hercegovine i koje je registrovano za djelatnost visokog obrazovanja pod šifrom 85.42 Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 ("Službeni glasnik BiH", broj 47/10), odnosno Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje; tehničko ispitivanje i analiza (projektiranje), pod šiframa 71 i 71.1, 71.2 i 71.20, znanstveno istraživanje i razvoj pod šifrom 72., i 72.1, usluge nadzora izvođenja projekata za zgrade (pod 71.1), te organizacija izvođenja građevinskih projekata odnosno stručni nadzor izgradnje objekata i postrojenja pod šifrom 41.1, ili druge profesionalne djelatnosti u oblasti arhitekture ili građevinarstva i energetike s posebnim fokusom na energetska postrojenja, procesnu tehniku i okolinsko inženjerstvo;

b)     zapošljava ili na drugi način osigurava stručne lica koja će voditi obuku i provjeru znanja za lica za koja trebaju da vrše energijski audit i/ ili energijsko certificiranje zgrade, odnosno, zapošljava ili na drugi način osigurava stručna lica koja će voditi obuku lica za provođenje redovnih energijskih audita sistema grijanja i sistema klimatizacije;

c)     je potpuno tehnički opremljeno za obavljanje teorijskog, laboratorijskog i praktičnog dijela Programa obuke i provođenja provjere znanja;

d)     ima potrebnu administraciju za vođenje evidencija i obavljanje drugih administrativnih poslova;

e)     je organizovalo i realizovalo najmanje jedan program obuke sličnog ili istog tipa;

f)     je učestvovalo u najmanje po jednom relevantnom projektu iz oblasti energijske efikasnosti u zgradarstvu i energijske efikasnosti u industriji, uz  dokaz o uspješno izvršenom poslu od strane naručioca projekta.

(2)    Stručna lica iz stava (1) tačka b) ovoga člana su lica koja:

a)     imaju završen VII stepen stučne spreme ili drugi ciklus Bolonjskog procesa, odnosno zvanje diplomiranog inžinjera arhitektonske, građevinske, mašinske ili elektrotehničke struke i najmanje akademski naziv magistra nauka arhitektonske, građevinske, mašinske ili elektrotehničke struke;

b)     imaju najmanje sedam godina radnog iskustva u struci i trajno rade na pripremi ili primjeni tehničke regulative iz područja energijske efikasnosti koja je predmet programa obuke;

c)     su priznati stručnjaci iz područja programa obuke;

d)     su priznati predavači iz područja programa obuke.

 

 

Član 25.

(Zahtjev za dobijanje Ovlaštenja za obavljanje Programa obuke)

 

 

(1)   Zahtjev za dobijanje Ovlaštenja za obavljanje Programa obuke podnosi se resornom ministarstvu na propisanom obrascu iz Priloga 5. ove uredbe, u skladu sa članom 23. stav (2) ove uredbe.

(2)   Zahtjevu iz stava (l.) ovoga člana prilažu se:

a)     biografije stručnih lica koje će provoditi Program obuke;

b)     kopiju diploma stručnih lica koja će provoditi Program obuke;

c)     detaljno razrađeni Program osposobljavanja i Program usavršavanja s planiranom satnicom prema Prilozima 4A.1. 4B.1. i 4C.1. ove uredbe odnosno, detaljno razrađeni Program osposobljavanja i Program usavršavanja s planiranom satnicom koji će biti definisan pravilnikom o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije;

d)     sadržaj i način provođenja provjere znanja polaznika Programa osposobljavanja;

e)     dokaz o stalno zaposlenim administrativnim licima i pojedinim predavačima na programu obuke;

f)      uvjerenje o nekažnjavanju pravnog lica i odgovorne osobe u pravnom licu, izdano od nadležnog Općinskog suda;

g)     referentnu lista o provedenim programima obuke i projektima iz energijske efikasnosti;

h)     dokaz o podmirenim troškovima postupka dobijanja ovlaštenja,

i)      dokaz o vlasništvu, najmu ili pravu korištenja potrebnog prostora za provođenje programa obuke;

j)      kopije ugovora o djelu predavača koji nisu zaposleni kod nosioca programa obuke.

 

 

Član 26.

(Obaveze nosioca Programa obuke)

 

 

(1)    Nosilac Programa obuke obavezan je:

a)     provoditi Program obuke u skladu sa propisanim programom iz Priloga 4A.1., 4B.1. i 4C.1. ove uredbe i Metodologijom za utvrđivanje energijskih karakteristika zgrada i Algoritmom za proračun istih, odnosno, u skladu sa propisanim programom za redovne energijske audite sistema grijanja i sistema klimatizacije i metodologijom sa algoritmom za provođenje energijskog audita sistema grijanja i sistema klimatizacije;

b)     provjeriti identitet i prisutnost lica koje pohađa Program obuke;

c)     provjeriti ispunjava li lice koja se prijavljuje za pohađanje Programa obuke potrebne uslove za dobivanje ovlaštenja u odnosu na struku i radno iskustvo utvrđene Zakonom i ovom uredbom, te je upozoriti u slučaju neispunjenja;

d)     organizovati i provesti provjeru znanja lica koja pohađaju Program osposobljavanja;

e)     u slučaju kada se Program osposobljavanja odnosi na energijski audit i/ili energijsko certifikovanje zgrada provesti provjeru znanja lica koja pohađaju Program osposobljavanja u saradnji sa Stručnim odborom;

f)     osigurati obavljanje praktične nastave za svakog polaznika na personalnom računaru;

g)     izdati Uvjerenje o učestvovanju u programu osposobljavanja licima koja su bila prisutna najmanje 70 % vremena obuke,

h)     voditi evidenciju lica koje su uspješno položila Program obuke;

i)      izvještavati FMPU/FMERI o provođenju Programa obuke i o podacima iz evidencije koju vodi;

j)      omogućiti FMPU/FMERI nadzor nad provedbom Programa obuke i drugim obvezama koje ima u skladu sa ovom uredbom, te nad dokumentima na osnovu kojih se vodi evidencija lica koja pohađaju Program obuke;

k)     učiniti dostupnim Program obuke i ovlaštenje za obavljanje Programa obuke licima koja pohađaju Program obuke na prikladan način i na svojim službenim internetskim stranicama;

l)      objavljivati pozive za sudjelovanje na Programu obuke u stručnoj periodici, po potrebi drugim sredstvima javnog šaopštenja na području Federacije Bosne i Hercegovine, te na službenim internetskim

stranicama nosioca Programa obuke;

m)    omogućiti predstavniku FMPU i Stručnog odbora/predstavniku FMERI provjeru provođenja Programa obuke u skladu sa ovom Uredbom, odnosno Pravilnikom o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije;

n)     dostaviti FMPU, odnosno FMERI nastavni plan održavanja Programa obuke za razdoblje od najmanje 12 mjeseci najkasnije do 1. oktobra tekuće godine;

(2)   Nosilac Programa obuke u saradnji sa Stručnim odborom iz člana 10.ove uredbe u pisanom i elektronskom obliku dostavljaju FMPU podatke o licima koja su završila Program osposobljavanja (Modul l/Modul 2) u roku od 15 dana od provedene provjere znanja, prema obrascima propisanim od strane Stručnog odbora;

(3)   Nosilac Programa obuke, u pisanom i elektronskom obliku, dostavlja FMERI podatke o licima koja su završila Program osposobljavanja u skladu sa Pravilnikom u roku od 15 dana od provedene provjere znanja;

(4)    Nosilac Programa obuke u pisanom i elektronskom obliku dostavlja FMPU podatke o licima koja su završila Program usavršavanja (Modul 3) u roku od 15 dana od održanog Programa usavršavanja;

(5)    Nosilac Programa obuke, u pisanom i elektronskom obliku, dostavlja FMERI podatke o licima koja su završila Program usavršavanja u skladu sa Pravilnikom, u roku od 15 dana od održanog Programa usavršavanja;

(6)    Nosilac Programa obuke obavezan je provesti Program osposobljavanja najmanje jednom godišnje ukoliko se za te programe prijavi 15 i više polaznika;

(7)    Nosilac Programa obuke obavezan je provesti Program usavršavanja najmanje jednom godišnje ukoliko se za te programe prijavi 15 i više polaznika;

(8)    Program osposobljavanja i Program usavršavanja uključuju teoretsku i praktičnu nastavu i provode se u grupama od najviše 30 polaznika;

(9)    Nosilac Programa obuke dužan je na zahtjev FMPU/FMERI dostavljati i druge podatke o provedbi Programa obuke i o podacima iz evidencije koju vodi;

(10) Nosilac Programa obuke dužan je trajno ispunjavati propisane uslove za davanje ovlaštenja, i o svakoj promjeni koja može uticati na valjanost ovlaštenja, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana pisano obavijestiti resorno ministarstvo;

(11) Nosilac Programa obuke dužan je dio sredstava uplaćenih za provođenje provjere znanja od strane polaznika Programa obuke uplatiti FMPU u skladu sa posebnim rješenjem o visini naknade za provjeru znanja koje donosi ministar FMPU;

(12) Nosilac Programa obuke dužan je dio sredstava uplaćenih za provođenje provjere znanja od strane polaznika Programa obuke uplatiti FMERI u skladu sa posebnim rješenjem o visini naknade za provjeru znanja koje donosi Ministar.

 

 

Član 27.

(Program usavršavanja)

 

 

(1)    Program usavršavanja jednom u periodu od dvije godine obvezno pohađaju ovlaštena lica, te imenovana i stručna kvalifikovana lica zaposlena u ovlaštenom pravnom licu, koja provode energijsko certificiranje i/ili energijski audit zgrade, redovni audit sistema grijanja i sistema klimatizacije, te komunalnih djelatnosti, i ostalih energijskih audita definisanih propisima iz st. (3), (4) i (5) člana 3. ove uredbe.

(2)    Podaci o završenom Programu usavršavanja obvezno se unose u Registar ovlaštenih lica, te se mogu objaviti na službenim internetskim stranicama FMPU i FMERI.

(3)    Program osposobljavanja i Program usavršavanja obavezno uključuju teoretsku i praktičnu nastavu i provode se u grupama od najviše 30 polaznika.

 

 

Član 28.

(Nadzor nad radom Nosilaca Programa obuke i oduzimanje ovlaštenja)

 

 

(1)    Nadzor nad ispunjavanjem uslova za obavljanje Programa obuke  i nadzor nad radom Nosilaca Programa obuke provodi FMPU/ FMERI, svako u okviru svoje nadležnosti.

(2)    Ako se utvrdi nepravilnost u provođenju Programa obuke, ministarstva iz stava (1) ovog člana će nosiocu Programa obuke rješenjem odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti.

(3)    Ako nosilac Programa obuke u roku ne otkloni nepravilnosti, ministarstva iz stava (1) ovog člana će mu rješenjem oduzeti ovlaštenje.

(4)    Protiv rješenja iz stava (3) ovoga člana ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(5)    U provođenju teoretskog i praktičnog dijela obuke provjere znanja prema Programu obuke ne mogu sudjelovati lica nadležna za nadzor nad provođenjem  Programa obuke ili koje obavljaju druge vrste nadzora nad primjenom propisa kojima se uređuje djelatnost nosilac: programa obuke.

 

 

Član 29.

(Provjera znanja)

 

 

(1)    Provjeru znanja lica koja pohađaju Program osposobljavanja Modul l i/ili Moduli i Modul 2 organizuje Nosilac Programa obuke putem ispitne komisije u saradnji sa Stručnim odborom.

(2)    Tročlanu ispitnu komisiju čine dvije stručne osobe koje su sudjelovale u provođenju Programa obuke i član Stručnog odbora iz člana 11. stava (2) ove uredbe.

(3)    Stručne osobe iz stava (2) ovog člana imenuje Nosilac Programa obuke.

(4)    Ispit se sastoj i iz pismenog i praktičnog dijela.

(5)    Kod provođenja provjere znanja nosilac Programa obuke vodi zapisnik koji obavezno sadrži:

a)      podatke o licu koje je pristupilo provjeri znanja (ime i prezime, akademski ili stručni naziv, jedinstven matični broj, datum i mjesto rođenja);

b)     datum provođenja provjere znanja;

c)     ispit koji je rješavalo lice koje je pristupilo provjeri znanja;

d)     imena i prezimena lica koja su provela provjeru znanja;

e)     Uvjerenje o učestvovanju u Programu osposoblja­vanja;

f)      Smatra se da je lice uspješno položilo pismeni dio provjere, znanja ukoliko je ostvarilo najmanje 70% bodova od svakog poglavlja koje je predmet ispita.

(6)    Praktični dio provjere znanja se sastoji od provođenja zadataka energijskog audita i energijskog certificiranja zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom, energijskog audita zgrade sa složenim tehničkim sistemom i energijskog certificiranja zgrade sa složenim tehničkim sistemom, zadataka izrade energijskog certifikata, odnosno zadataka izrade odgovarajućeg izvještaja:

(7)    Smatra se daje lice uspješno položilo praktični dio provjere znanja ukoliko je izrađeni energijski certifikat, odnosno izvještaj o energijskom auditu od strane ispitne komisije koju imenuje nosilac Programa obuke ocijenjen pozitivno na osnovu razrađenog sistema bodovanja.

(8)    Lice koje ne položi pismeni ili praktični dio provjere znanja, ima pravo još jednom pristupiti provjeri znanja u dijelu koji nije položilo.

(9)    Ako i nakon ponovnog pristupanja provjeri pismenog i/ili praktičnog dijela provjere znanja lice nije položilo, obavezan je ponovno pohađati cijeli Program obuke i nakon toga ponovo pristupiti provjeri znanja.

(10) Licima koja su uspješno završila provjeru znanja, na prijedlog Stručnog odbora, ministar FMPU izdaje Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja.

(11) Licima koja su pohađala Program usavršavanja Nosilac Programa obuke izdaje Uvjerenje o učestvovanju na Programu usavršavanja.

 

 

Član 30.

(Provjera znanja za redovne audite sistema grijanja i sistema klimatizacije)

 

 

Način provjere znanja lica koja su pohađala Program obuke za obavljanje redovnih energijskih audita sistema grijanja sistema klimatizacije definisaće se pravilnikom o redovnom energijskom auditu sistema grijanja i sistema klimatizacije.

 

 

Član 31.

(Uvjerenje o završenom Programu osposobljavanja i Uvjerenje o

učestvovanju na Programu usavršavanja)

 

 

Uvjerenja o završenom Programu obuke obavezno sadrže:

1)     naziv nosioca programa obuke;

2)     ime i prezime, akademski ili stručni naziv, jedinstveni matični broj, datum i mjesto rođenja lica koje je pohađalo program obuke;

3)     datum polaganja programa osposobljavanja/usavrša­vanja i vrstu programa obuke;

4)     naziv uredbe, broj i datum "Službenih novina Federacije BiH" u kojima je objavljena uredba na osnovu koje se program obuke provodi;

5)     broj Uvjerenja, datum i mjesto izdavanja Uvjerenja;

6)     potpis odgovornog lica Nosioca programa obuke i njegov pečat.

 

POGLAVLJE VI REGISTAR NOSILACA PROGRAMA OBUKE

 

 

Član 32.

(Registar ovlaštenih lica za obavljanje Programa obuke)

 

 

(1)   FMPU/FMERI vodi registar ovlaštenih nosilaca Programa obuke u elektronskom i pisanom obliku.

(2)    Registar je javan.

(3)   FMPU/FMERI može podatke  iz registra učiniti javno dostupnim na mrežnim stranicama ili na drugi prikladan način.

(4)    Registar ovlaštenih nosilaca Programa obuke vodi se prema obrascu iz Priloga 7. ove uredbe.

 

 

Član 33.

(Način vođenja Registra)

 

 

Registar nosilaca Programa obuke iz člana 32. ove uredbe sadrži: klasifikacijski broj, redni broj, datum davanja ovlaštenja, naziv univerziteta, fakulteta, instituta, stručne organizacije i identifikacijski broj, adresu i telefon, ime i prezime odgovornog lica, imena i prezimena lica koja provode Program obuke i prostor za napomene.

 

POGLAVLJE VII PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA I PROGRAM USAVRŠAVANJA

 

 

Član 34.

(Program osposobljavanja za energijski audit i/ili energijsko certifikovanje zgrada)

 

 

(1)    Program osposobljavanja za energijski audit i/ili energijsko certifikovanje zgrada utvrđenje kroz Modul l i Modul 2.

(2)    Modul l utvrđuje se u trajanju od 40 sati, a Modul 2 u trajanju od 24 sata za arhitektonsku i građevinsku struku, 30 sati za mašinsku struku i 16 sati za elektrotehničku struku.

(3)    Modul l obavezno pohađaju:

a)     fizička lica koja će se ovlastiti za poslove iz člana 28. alineja a) Zakona i člana 3. stava (1). tačka a) ove uredbe;

b)     fizička lica zaposlena u pravnom licu koje je ovlašteno za poslove iz člana 28. alineja a) Zakona i člana 3. stava (1) tačke a), ove uredbe.

(4)    Modul 2 obavezno pohađaju:

l. fizička lica i/ili fizička lica zaposlena u pravnom licu koje će se ovlastiti za poslove iz člana 28. alineje a), b) i c) Zakona, i člana 3. stava (1) tačaka a) b) i c) ove uredbe,

(5)   Program osposobljavanja utvrđen u Modulu 2 mogu pohađati samo lica koja su uspješna završila Program osposobljavanja utvrđen u Modulu l.

(6)   Nakon uspješno završenog Programa osposobljavanja, fizička lica su osposobljena:

a)     za dobro poznavanje važećih propisa kojima se u FBiH implementiraju direktive iz područja energijske efikasnosti;

b)     da budu sposobna za samostalno prikupljanje i obradu podataka o zgradi i o tehničkim sistemima u zgradi, a koji su potrebni za energijsku ocjenu u

skladu sa Metodologijom provođenja energijskog audita propisanoj ovom uredbom

c)     za primjenu računarskih programa namijenjenih za obavljanje proračuna s ciljem dobijanja podataka koji se iskazuju kod energijskog certificiranja i energijskog audita zgrade;

d)     za ocjenu načina upravljanja energijom u zgradi;

e)     za ocjenu građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalnog korištenja energije i toplotne zaštite;

f)     za ocjenu tehničkih sistema zgrade;

g)     za interpretiranje podatka o zgradi naročito u odnosu na dimenzije i tip građevinskih dijelova zgrade;

h)     za izvođenje potrebnih proračuna potrebnih za obavljanje energijskog certificiranja i energijskog audita zgrade;

i)      za određivanje mjera za poboljšanje energijske efikasnosti zgrade i davanje preporuka za korištenje zgrade, odnosno, za određivanje mjera za poboljšanje energijske efikasnosti sistema grijanja i sistema klimatizacije u zgradi, elektrotehničkog sistema i sistema za pripremu potrošne tople vode;

j)      za izradu Certifikata zgrade i izvještaja o provedenom energijskom auditu zgrade.

 

 

Član 35.

(Program usavršavanja)

 

 

(1)    Program usavršavanja se utvrđuje u trajanju od 8 do 16 sati ovisno o tehničko-tehnološkom i metodološkom napretku na području energijske efikasnosti u zgradarstvii, industriji, transportu, o promjenama regulative i razvoju računarskih alata.

(2)    Programom usavršavanja stručno kvalifikovana lica stiču znanja o:

a)     izvještajima o energijskim auditima i energijskim certifikatima zgrada;

b)     tehničkom napretku u struci (materijali, oprema, tehnologije, metodologije i sl.);

c)     promjenama vezanim na regulativu iz područja energijske efikasnosti zgrada, promjenama evropskog prava na tom području;

d)     razvoju softverskih alata za izračun energijskih karakteristika zgrade;

e)     ispravnosti, tačnosti i potpunosti izdatih energijskih certifikata zgrada i izrađenih, izvještaja o energijskom auditu.

 

DIO TREĆI - NADZOR I INSPEKCIJA POGLAVLJE

I UPRAVNI NADZOR I INSPEKCIJA

 

 

Član 36.

(Upravni nadzor)

 

 

(1)    Upravni nadzor obuhvata nadzor nad primjenom odredbi ove uredbe, nadzor nad obavljanjem poslova određenih ovom Uredbom, nadzor nad zakonitošću upravnih i drugih akata koje donose nadležni organi definisani ovom uredbom, kao i nadzor nad njihovim postupanjem obavlja FMERI i FMPU, svako u okviru svojih nadležnosti, u skladu sa ovlaštenjima propisanim Zakonom, Zakonom o organizaciji organa uprave ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/05) i Zakonom o upravnom postupku u Federaciji BIH ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99).

(2)    Nadzor nad ispunjavanjem uslova za provođenje energijskih audita i/ili energijskog certificiranja zgrada i radom ovlaštenih lica provodi FMPU i nadležna inspekcija, svako u okviru svojih nadležnosti.

(3)    Nadzor nad ispunjavanjem uslova ovlaštenih lica i provođenjem energijskih audita iz člana 3. stavovi (3),(4), (5) i (6) ove Uredbe provodi FMERI i nadležna inspekcija, svako u okviru svojih nadležnosti

 

 

Član 37.

(Inspekcija)

 

 

(1)    Inspekcijski nadzor nad obavljanjem odredbi ove uredbe vrši Tržišno-turistička, Tehnička i Urbanističko-ekološka inspekcija Federalne uprave za inspekcijske poslove svaka u svojoj nadležnosti, u skladu sa članom 50 Zakona, Zakonom o inspekcijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.73/14) i građevinske inspekcije osnovane propisima na kantonalnom nivou.

 

POGLAVLJE II KAZNENE ODREDBE

 

 

Član 38.

(Ovlašteno pravno lice)

 

 

(1)    U skladu sa članom 55. Zakona, novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjeno pravno lice ovlašteno za obavljanje energijskog audita zgrade za prekršaj ako:

a)     postupa suprotno odredbi člana 32. stava (2) Zakona i člana 8. ove uredbe;

b)     ne odgovori na zahtjev klijenta kako je definirano u članu 32. stavu (3) Zakona;

c)     obavlja energijski audit za klijenta suprotno odredbi člana 32. stavu (5) Zakona i člana 8. ove uredbe;

d)     stručno kvalifikovano lice, zaposleno u pravnom licu, provodi energijski audit i energijsko certificiranje zgrade za klijenta suprotno odredbi člana 32. stava (9) Zakona i člana 8. ove uredbe;

e)     ne dostavi podatke potrebne za upis u Registar izdatih certifikata u skladu sa Uredbom o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata;

f)      ne dostavi jednom godišnje izvještaj kako je definisano u članu 32. stav (7) Zakona

(2)    Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjeno pravno lice ovlašteno za obavljanje energijskog certificiranja zgrade sa složenim tehničkim sistemom za prekršaj ako:

a)     ne vode evidenciju o izvršenim energijskim certificiranjima i ne čuvaju prateću dokumentaciju najmanje 10 godina

b)     ne odgovori na zahtjev klijenta kako je definirano u članu 32. stavu (3) Zakona

c)     obavlja energijsko certificiranje zgrade sa složenim tehničkim sistemom za klijenta suprotno odredbi člana 32. stavu (5) Zakona

d)     stručno kvalifikovano lice, zaposleno u pravnom licu, provodi energijsko certificiranje zgrade za klijenta suprotno odredbi člana 32. stava (9) Zakona i člana 8. ove uredbe;

e)     ne dostavi podatke potrebne za upis u Registar izdatih certifikata u skladu sa Uredbom o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata.

f)      ne dostavi jednom godišnje izvještaj u skladu sa članom 32. stav (7) Zakona

(3)    Pravnom licu iz stava (1) ovog člana koje napravi dva ili više prekršaja u toku jedne kalendarske godine povući će se ovlaštenje za obavljanje energijskog audita i/ili energijskog certificiranja zgrada u skladu sa članom 27. stav (5) Zakona i članom 20. ove Uredbe.

(4)    Pravno lice kojem je oduzeto ovlaštenje za obavljanje energijskog audita i energijsko certificiranje zgrade moći će podnijeti novi zahtjev za izdavanje ovlaštenja u roku ne kraćem od dvije godine nakon izdavanja akta kojim je proglašeno odgovornim za prekršaj iz člana 55. stava (1) Zakona, i člana 20. ove Uredbe.

 

 

Član 39.

(Ovlašteno fizičko lice)

 

 

(1)    U skladu sa članom 56. Zakona, novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM bit će kažnjeno fizičko lice ovlašteno za obavljanje energijskog audita i energijsfcog certificiranje zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom za prekršaj ako:

a)     postupa suprotno odredbi člana 32. stava (2) Zakona i člana 8. ove uredbe;

b)     ne odgovori na zahtjev klijenta kako je definirano u članu 32. stav (3) Zakona;

c)     obavlja energijski audit i energijsko certificiranje zgrade sa jednostavnim   tehničkim sistemom za klijenta suprotno odredbi člana 32. stav (6) Zakona i člana 8. ove uredbe;

d)     ne dostavi podatke potrebne za upis u Registar izdatih certifikata, u skladu sa Uredbom o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata

e)     ne dostavi jednom godišnje izvještaj u skladu sa članom 32. stav (7) Zakona;

(2)    Fizičkom licu iz stava (1) ovog člana koje napravi dva ili više prekršaja u toku jedne kalendarske godine povući će se ovlaštenje za vršenje energijskih audita u skladu sa članom 27. stav (5) Zakona i članom 20. ove uredbe;

(3)    Fizičko lice kdjem je oduzeto ovlaštenje za obavljanje energijskog audita i energijskog certificiranja zgrade sa jednostavnim tehničkim sistemom moći će podnijeti novi zahtjev za izdavanje ovlaštenja u roku ne kraćem od dvije godine nakon izdavanja akta kojim je proglašeno odgovornim za prekršaj iz člana 56. stava (1) Zakona, i članom 20. ove uredbe.

 

 

Član 40.

(Nosilac Programa obuke)

 

 

(1)   Novčanom kaznom od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM bit će kažnjen nosilac Programa obuke za prekršaj ako:

a)     postupa suprotno odredbi člana 24. stav (I) i 27. stava (1) ove Uredbe;

b)     ne dostavlja FMPU/ FMERI podatke definisane članom 27. stavovima (2) i (3) ove uredbe.

(2)   Nosilac Programa obuke kojem je oduzeto ovlaštenje za obavljanje Programa obuke moći će podnijeti novi zahtjev za izdavanje ovlaštenja u roku ne kraćem od dvije godine nakon izdavanja akta kojim je proglašeno odgovornim za postupanje suprotno čl. 24. i 27. ove uredbe, odnosno za postupanje definisano članom 28. st. (2) i (3) ove uredbe.

 

POGLAVLJE III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Član 41.

 

 

(1)    Nosioci programa obuke koji imaju važeće ovlaštenje dužni su svoje programe obuke uskladiti s programima propisanim u prilozima 4A.1, 4B.1 i 4C.1 ove Uredbe u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

(2)    Na dan stupanja na snagu ove uredbe Programi obuke koji su u toku dovršit će se u skladu sa propisom po kojem je postupak pokrenut.

(3)    Pravna lica koja na dan stupanja na snagu ove uredbe posjeduju važeće ovlaštenje FMPU za obavljanje energijskih audita i energijskog certificiranja zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom izdato prema odredbama Pravilnika o uslovima za lica koja vrše energijsko certificiranje objekata ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/10) mogu nastaviti obavljati poslove provođenja energijskih audita i energijskog certificiranja zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom bez izdavanja novog ovlaštenja a do isteka roka važećeg ovlaštenja.

(4)    Pravna lica koja na dan stupanja na snagu ove uredbe posjeduju važeće ovlaštenje FMPU za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom izdato prema odredbama Pravilnika o uslovima za lica koja vrše energijsko certificiranje objekata ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/10) mogu nastaviti obavljati poslove provođenja energijskih audita i/ili energijskog certificiranja zgrada sa složenim tehničkim sistemom bez izdavanja novog ovlaštenja a do isteka roka važećeg ovlaštenja, ukoliko rok važećeg ovlaštenja ističe u godini stupanja na snagu ove uredbe.

(5)    Pravna lica koja na dan stupanja na snagu ove uredbe posjeduju važeće ovlaštenje FMPU za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom, čiji rok ističe u godini nakon godine stupanja na snagu ove Uredbe, mogu nastaviti obavljati poslove provođenja energijskih audita i/ili energijskog certificiranja zgrada sa složenim tehničkim sistemom bez izdavanja novog ovlaštenja a do isteka roka važećeg ovlaštenja, samo u slučaju da se izvrši obuka stručno kvalifikovanih lica u dijelu razlike između Programa stručnog osposobljavanja Modul 2, Pravilnika o uslovima za lica koja vrše energijgko certificiranje objekata ("Službene novine Federacije BjH", broj 28/10) Programa propisanog u prilogu 4B.1 ove Uredbe u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

(6)    Izuzetno od stave (6) ovog člana pravna lica koja na dan stupanja na snagu ove uredbe posjeduju važeće ovlaštenje FMPU za obavljanje energijskih audita i energijsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom, čiji rok ističe u godini stupanja na snagu ove uredbe, mogu nastaviti obavljati poslove provođenja energijskih audita i energijskog certificiranja zgrada sa jednostavnim tehničkim sistemom bez izdavanja novog ovlaštenja a do isteka roka važećeg ovlaštenja.

(7)    Pravna lica kojima je isteklo ovlaštenje FMPU za obavljanje energijskih audita i/ili energijsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom ishodovano prema odredbama Pravilnika o uslovima za lica koja vrše energijsko certificiranje objekata ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/10) mogu podnijeti zahtjev za obnovu ovlaštenja za poslove provođenja energijskih audita i/ili energijskog certificiranja zgrada sa složenim tehničkim sistemom samo u slučaju da se izvrši obuka stručno kvalifikovanih lica u dijelu razlike između Programa stručnog osposobljavanja Modul 2, Pravilnika o uslovima za lica koja vrše energijsko certificiranje objekata ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/10) i Programom propisanim u prilogu 4B.1 ove uredbe, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

 

Član 42.

(Prestanak važenja propisa)

 

 

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Pravilnik o uslovima za lica koja vrše energijsko certificiranje objekata ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/10).

 

 

Član 43.

(Prilozi Uredbe)

 

 

Ova uredba sadrži sljedeće priloge koji čine njen sastavni dio:

Prilog 1A Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za obavljanje energijskog audita i energijskog certificiranja zgrada za fizička lica;

Prilog 1B Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za obavljanje energijskog audita i/ifi energijskog certificiranja zgrada za pravna lica;

Prilog 1C Tablica za opis područja rada i iskustva u struci koja se prilaže uz zahtjev za davanje ovlaštenja za obavljanje energijskog audita i/ili energijskog certificiranja zgrada;

Prilog 1D Obrazac izjave o zaposlenim licima na neodređeno vrijeme i imenovanju osobe koja će potpisivati izvještaje o energijskim auditima zgrada i/ili energijske certifikate zgrada;

Prilog 4A.1 Program osposobljavanja za lica koje provode energijske audite zgrade i energijsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sistemom (Modul 1);

Prilog 4B.1 Program osposobljavanja za lica koje provode energijske audite zgrade i/ili energijsko certificiranje zgrada sa složenim tehničkim sistemom (Modul 2);

Prilog 4C.1 Program usavršavanja za lica koje provode energijske audite zgrade i/ili energijsko certificiranje zgrada (Modul 3);

Prilog 5 Obrazac zahtjeva za davanje ovlaštenja za obavljanje Programa obuke;

Prilog 6 Obrazac izjave o zaposlenim licima kod Nosioca Programa obuke;

Prilog 7 Sadržaj registra lica koje imaju ovlaštenje za obavljanje Programa obuke;

 

 

Član 44.

(Stupanje na snagu)

 

 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 1271/2018

25. oktobra 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.