Na temelju člana 31. stav (2) Zakona o eksproprijaciji ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16), u vezi sa članom 19. stav (3) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - Općina Gradačac, puteni Općinskog pravobranišaštva, broj U-13/2018 od 05.10.2018. godine, za predaju u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac, broj 08/2-31-2292-8/16 od 18.01.2017. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 167. sjednici, održanoj 20.12.2018. godine, donosi

 

 

R J E Š E NJ E

 

 

1.     Dozvoljava se korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo stvarne služnosti na nekretninama nepotpuno eksproprisanim rješenjem Općinske službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac, broj 08/2-31-2292-8/16 od 18.01.2017. godine, i to na parceli:

- k.č. br. 1030 (slari broj k.č. 496/4 i 524/3) zv. "Jabučić", u naravi oranica-njiva II klase u površini od 5200 m2 i oranica-njiva III klase u površini od 3990 m2 k.o. Hrgovi D., posjednika Lovrić (Nike) Petar sa dijelom l/l, k.č. br. 496/4 upisana u el. zk. ul. br. 286 k.o. SP Hrgovi D. kao vlasništvo Marijanović Plavotić (Ilije) Nike sa dijelom 1/1 i k.č. br. 524/3 upisana u ul. br. 353 k.o. SP Hrgovi D. kao suvlasništvo Lovrić Nikole Mato sa dijelom 1/20, Antunović Kate sa dijelom 1/20, Simić Jele sa dijelom 1/20 i dr., a stvarno vlasništvo Lovrić (Petra) Mara iz Hrgova D. i Lovrić (Petra) Niko iz Hrgova D., na kojoj parceli se vodovodne cijevi postavljaju u pravcu istoka prema zapadu, južnim dijelom parcele. Cjevovod zatim presijeca granicu parcele sa susjednom k.č. br. 1300 na cca 26 m, mjereći iz pravca juga, te na zapadnoj strani presijeca susjednu granicu sa parcelom k.č.br. 1031  k.o. Hrgovi D., mjereći iz pravca juga na cea 16,5 m. Dužina trase cjevovoda kroz parcelu iznosi 56 m, širina pružanja trase je 0,8-1,0 m, te površina trasom zauzetog zemljišta iznosi 56 m2. Cjevovod se postavlja na dubini od cea 1,5-2 m, a sve navedeno u skladu sa Elaboratom nepotpune eksproprijacije kojom je ustanovljeno pravo stvarne služnosti za potrebe općine Gradačac, radi postavljanja i održavanja potisnog cjevovoda u svrhu izgradnje sistema vodosnabdijevanja južnog dijela općine Gradačac sa izvorišta Domažić.

2.    Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina, Općinska služba za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Gradačac osigurat će sve dokaze koji su potrebni za određivanje naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine.

3.     Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

Broj 03-31-1070-3/2018

20. decembra/prosinca 2018. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.